Zeg het ons!

Via een vaste vragenlijst bevragen mensen met een verstandelijk handicap elkaar op de kwaliteit van bestaan binnen een zorginstelling. Uitkomsten worden vertaald in aanbevelingen voor de zorginstelling.

De methode Zeg het ons! bestaat uit een vragenlijst met 48 gestructureerde vragen, die wordt afgenomen door twee mensen met een verstandelijke beperking. De vragenlijst betreft de domeinen wonen, werk, contacten buitenshuis, het gevoel, zelf bepalen en het leren van nieuwe dingen. Twee interviewers nemen samen de interviews af. De één stelt de vragen, de ander schrijft de antwoorden op. Er is keuze uit drie antwoorden, zowel in woorden als in pictogrammen. Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk bespreekt de resultaten met de interviewers en de mensen die geïnterviewd zijn en bedenkt met hen aanbevelingen. Het betreft drie soorten aanbevelingen, waarmee respectievelijk cliënten zelf, de organisatie en de organisatie samen met de samenleving, aan de slag kunnen, en waarin cliënten een centrale rol spelen. De uitkomsten en aanbevelingen komen in een rapport en worden voorgelegd aan de cliëntenraad, het management en andere geïnteresseerden van de instelling. Er worden afspraken gemaakt over het verbeterproces en vastgelegd in een convenant. Een jaar na het onderzoek checkt LFB Onderling Sterk of de aanbevelingen zijn opgevolgd.

Onderwerp

De domeinen wonen, werk, contacten buitenshuis, het gevoel, zelf bepalen en het leren van nieuwe dingen.

Doel

Bepalen van de kwaliteit van het bestaan van mensen met een verstandelijke beperking door mensen met een verstandelijke beperking.

Doelgroep

Specifiek geschikt voor mensen met een cognitieve beperking.

Context

Mensen met een verstandelijke beperking (eventueel met hulp van ondersteuners) passen de methode toe, waarbij de doelgroep bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking.

Aanwijzingen voor (ervaren) effectiviteit

  • Is bekend of de methode in theorie effectief is? Ja, wetenschappelijk gevalideerd. Zeg het ons! is een van de wetenschappelijke methoden die een onafhankelijke cliëntentoets mag afnemen in het kader van het HKZ-Certificatieschema.
  • Is de effectiviteit van de methode empirisch onderzocht? Ja, externe evaluatie.
  • Volgens welke methode onderzocht? Proces- en effectevaluatie.
  • Uitkomsten van de evaluatie: Zeg het ons! is waardevol als aanvulling op bestaande instrumenten voor de kwaliteitszorg. In organisaties waar het instrument is toegepast, zijn activiteiten in gang gezet om de kwaliteit van het bestaan van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Randvoorwaarden

Onder verantwoordelijkheid van LFB Onderling Sterk wordt het Zeg het ons!-team samengesteld. De interviewers volgen een training.

Complexiteit van de methodiek

Complex

Uitvoerende organisaties

Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk

Ontwikkelaar

Zeg het ons! is afgeleid van de Amerikaanse methode ‘Ask me’ en ontwikkeld in samenwerking met het NIZW/ Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Sinds juli 2003 is Zeg het ons! eigendom van de LFB Onderling Sterk en onderdeel van het servicebureau.