Adviesraden en platforms

tools - 12 mei 2008

De adviesraden en platforms bestaan uit vertegenwoordigers uit de doelgroep en behartigen de collectieve belangen van hun achterban.

Er is een grote diversiteit aan adviesraden en platforms, zoals gehandicapten adviesraden, platforms ouderen, allochtonen adviesraden, wijkraden, platforms ggz, et cetera. De adviesraden en platforms bestaan uit vertegenwoordigers uit de doelgroep, zoals allochtone zelforganisaties, mensen met fysieke of psychische beperkingen of bewoners uit een bepaalde wijk. Zij behartigen de collectieve belangen van hun achterban. In veel gevallen hebben de platforms en adviesraden structurele samenwerking en communicatie met de gemeente. De adviesraad kan zowel gevraagd (op verzoek van het college) als ongevraagd adviezen verstrekken. De leden fungeren als klankbord en overleggen regelmatig met de achterban om meningen te peilen en te signaleren welke zaken ‘er spelen’. De leden geven op eigen wijze invulling aan het consulteren van de achterban.

Onderwerp

Maatschappelijke thema’s en onderwerpen zoals het Wmo-beleid, toegankelijkheid van voorzieningen, woon- en leefbaarheid en stads- en wijkvernieuwing.

Doel

Dialoog over maatschappelijke thema’s en onderwerpen, signaleren van wensen, behoeften en verwachtingen van specifieke groepen mensen en collectieve belangenbehartiging van deze groepen.

Doelgroep

In principe voor iedereen geschikt.

Context

Lokaal, provinciaal en landelijk zijn diverse adviesraden en platforms actief.

Randvoorwaarden

Aan de cliëntzijde is affiniteit met beleidstukken, beleidstaal en gemeentelijke procedures noodzakelijk. De tijdinvestering loopt uiteen, maar kan gezien het structurele karakter relatief groot zijn. Afspraken over werkwijze, samenwerking en communicatie tussen de raad en het gemeentebestuur zijn van belang.

Complexiteit van de methodiek

Enige mate van complexiteit.

Voorbeelden

Gehandicapten Advies Raad Raalte
Platform GGz Utrecht
Wijkraad Leidsche Rijn