Burgerpanel

tools - 17 april 2009

Een burgerpanel is bedoeld om burgers te betrekken bij de vorming van het overheidsbeleid en op een betrouwbare manier te meten hoe burgers over dit beleid denken.

Het burgerpanel is samengesteld uit 12 tot 24 willekeurig geselecteerde burgers, die door deskundigen geïnformeerd worden. Een burgerpanelmethode vormt een hulpmiddel om in beleidsbeslissingen input te verwerven van geïnformeerde burgers. De aangeboden informatie tijdens de verschillende werkvormen kan als een ‘deskundige input’ worden beschouwd. De juryleden gaan vervolgens door een proces van bespreking en deliberatie. Uiteindelijk komen de burgerpanelleden met een besluit of geven ze aanbevelingen. Dit wordt meestal gepresenteerd in de vorm van een rapport. De burger-panelmethodiek bestaat uit een proces dat doorgaans meerdere dagen en/of bijeenkomsten in beslag neemt. Het wordt gebruikt als middel tot democratischer besluitvorming. De methodiek is er op gericht om de (ervarings)kennis, waarden en de ideeën van de burgerpanelleden te expliciteren zover die voor het proces van besluitvorming relevant zijn. Het burgerpanel heeft een adviserende functie. Het advies van het burgerpanel wordt als input gebruikt bij het beleidsbeslisproces.

Doel

Een burgerpanel is bedoeld om burgers te betrekken bij de vorming van het overheidsbeleid en op een betrouwbare manier te meten hoe burgers over dit beleid denken. Het geeft een indruk van het spectrum aan posities die leven in de samenleving. De methode biedt eveneens mogelijkheden om één of meer alternatieven tegen elkaar af te wegen en/of te beslissen over conflicterende belangen.

Context

De samenstelling voor een burgerpanel is vaak willekeurig. Wel moet de groep een redelijk tot goede afspiegeling zijn van de bevolking / doelgroep.

Randvoorwaarden

De burgerpanelmethodiek is doorgaans een proces dat meerdere dagen en/of bijeenkomsten in beslag neemt. Dit maakt de tijdsinvestering erg groot. Voor de leden van het burgerpanel is weinig kennis en kunde vereist; de inhoudelijke voorbereiding wordt vaak juist zeer beperkt gehouden om de gedachtewisseling zo open mogelijk te houden.

Meer informatie

Gemeente@home, www.burgerpanels.nl.

Uitvoerende organisaties

Totta en TNS NIPO

Contact

Rein Graven
020-5141357
rein@quint-result.nl