CQ-index

tools - 17 mei 2010

De QX-index is een landelijk meetinstrument waarmee klantervaringen in de gezondheidszorg gemeten kunnen worden.

Het Centrum Klantervaring Zorg zorgt ervoor dat de ervaringen van klanten met de gezondheidszorg systematisch en betrouwbaar worden gemeten en openbaar worden gemaakt. Hierbij geldt een landelijke meetstandaard, de CQ-index. Deze afkorting CQ-index of CQI staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Iedereen die geïnteresseerd is in het meten van klantenervaringen in de zorg, mag de vragenlijsten van de CQ-index gebruiken. De vragenlijsten kunnen via de website van het Centrum Klantervaring Zorg kosteloos gedownload en gebruikt worden.

Onderwerp

Zorggerelateerde vraagstukken.

Doel

De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyse-ren en rapporteren van klantervaringen in de zorg.

Doelgroep

In principe voor iedereen geschikt. Specifiek geschikt voor zorgvragers.

Context

De systematiek is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Opdrachtgevers waren Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw.

Aanwijzingen voor (ervaren) effectiviteit

  • De CQ-index is gebaseerd op de Amerikaanse CAHPS-systematiek en de door het NIVEL ontwikkel-de QUOTE vragenlijsten. CAHPS staat voor Consumer Assessment of Healthcare Providers and Sys-tems. QUOTE betekent Quality Of care Through the patient’s Eyes. CAHPS- en QUOTE-instrumenten zijn beide wetenschappelijk gefundeerd en meten beide ervaringen van consumenten van zorg. Dat is een belangrijk verschil ten opzichte van veel andere vragenlijsten, waarin naar tevredenheid van pati-enten/consumenten wordt gevraagd. Vragen over concrete ervaringen van zorggebruikers leveren meer bruikbare informatie op voor kwaliteitswaarborging en kwaliteitsverbetering dan meer subjectieve vragen over tevredenheid. Daarnaast geldt dat beide families van meetinstrumenten zich globaal richten op dezelfde domeinen van kwaliteit van zorg, dat het fundament bestaat uit een mix van kwali-tatief en kwantitatief onderzoek en dat in het ontwikkelingsproces een belangrijke rol is weggelegd voor de gebruikers van zorgvoorzieningen.

Randvoorwaarden

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de vragenlijsten. Gebruikers die graag willen dat hun resultaten in aanmerking komen voor het CQI-keurmerk, moeten de meting uit laten voeren door een geaccrediteerde meetorganisatie en volgens de handleidingen van de CQ-index.

Complexiteit van de methodiek

Enige mate van complexiteit.

Uitvoerende organisaties

Het beheer van de CQ-index is vanaf 2013 in handen van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Voor meer informatie over de vragenlijsten zie http://www.cvz.nl/kwaliteit/toetsingskader+en+register/cq-index

Ontwikkelaar

Kennisdossier
Trefwoorden