Format voor een adviesvraag van de gemeente aan de Wmo-raad

tools - 5 december 2013

De Wmo-raad Stichtse Vecht heeft een format opgesteld voor de adviesvragen die de gemeente aan hen stelt. De gemeente vult dit formulier in en voorziet de Wmo-raad hiermee van de benodigde informatie met betrekking tot de adviesvraag. Ook worden er afspraken gemaakt over de reactietermijn en de besluitvorming rond het voorgenomen beleid of het project waar de gemeente advies over vraagt. Zo krijgt de Wmo-raad snel een overzicht van de adviesvraag vanuit de gemeente en wordt het adviestraject beter gestroomlijnd.

Miscommunicatie en verkeerde verwachtingen rondom een adviesvraag kunnen een bron van frustratie zijn voor zowel de Wmo-raad als de gemeente. Om dit te voorkomen heeft de gemeente Stichtse Vecht een format met vragen opgesteld, die ingevuld wordt door de gemeente bij het indienen van een adviesvraag aan de Wmo-raad.

Het format bevat vragen als: Wat is de aanleiding van de adviesvraag? Welke alternatieven heeft de gemeente zelf al overwogen? Welke achtergrondinformatie is relevant met betrekking tot de adviesvraag en levert de gemeente samen met de adviesvraag aan bij de adviesraad? Ook wordt op het formulier een reactietermijn voorgesteld door de gemeente, voor het advies van de Wmo-raad en wordt gekeken wanneer eventuele aanvullende vragen verwacht kunnen worden. Afspraken over het vervolg van de procedure rondom het voorgenomen beleid, maken het voor de Wmo-raad inzichtelijk hoe het gehele traject rondom een adviesvraag eruit ziet.

Achtergrondinformatie

Voor Wmo-raden is het van belang om over een aantal thema’s duidelijke afspraken te maken met de gemeente. Dit formulier biedt een basis, om in overleg met de gemeente duidelijke afspraken te maken over de adviestrajecten en dit beter te stroomlijnen. Zo is het belangrijk om met de gemeente afspraken te maken over:

  • De verwachte rol van de Wmo-raad. De Wmo-raad kan verschillende rollen, meedenken, vernieuwen, signaleren en adviseren, op zich nemen. Het is van belang voor de Wmo-raad om met de gemeente duidelijke afspraken te maken over de verwachte inzet en de rol die de Wmo-raad invult. Zo kan de Wmo-raad in het begin van een traject als meedenker optreden, maar halverwege het traject formeel adviseren hierover. Lees meer hierover in het spiegeldocument: http://www.movisie.nl/publicaties/naar-wmo-raad-nieuwe-stijl .
  • De procedures rond een adviesvraag. Hoeveel tijd heeft de Wmo-raad nodig voor het verzamelen van signalen bij haar achterban? Wat is een realistische termijn gezien de tijdsdruk bij de gemeente en de Wmo-raad? Wat betekent dit voor de looptijd van een adviesvraag? Hoe wordt afgestemd als de gemeente af wil of moet wijken van deze termijn?
  • De begeleidende achtergrondinformatie vanuit de gemeente. Welke achtergrondinformatie heeft de Wmo-raad nodig om een goed advies uit te brengen? Hierbij dient rekening gehouden te worden met de te investeren tijd, vanuit de Wmo-raad, maar ook vanuit de gemeente. Een aanbeveling is om afspraken te maken over de manier waarop informatie aangeleverd wordt. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld samenvattingen van rapporten aanleveren, of bij aangeleverde rapportages verwijzen naar relevante passages of hoofdstukken, zodat de Wmo-raad de informatie gericht kan bestuderen.
  • Contactpersoon/overlegmogelijkheden rond de adviesvraag. Met wie heeft de Wmo-raad contact over de adviesvraag? Waar kan zij terecht met vragen rond verduidelijking? Of mogelijke aanvullende vragen in verband met de adviesvraag, die aan de Wmo-raad worden gesteld? Door goed contact tussen adviesvrager en Wmo-raad houden beide partijen zicht op elkaars agenda en veranderende omstandigheden.
  • Terugkoppeling van de adviesvraag. Voor de motivatie en de betrokkenheid van de Wmo-raad is het van belang dat zij ook een duidelijke terugkoppeling krijgt over het uitgebreide advies. Afhankelijk van de type adviesvraag zal de gemeente een andere reactietermijn moeten hanteren. Voor de helderheid en het verwachtingsmanagement binnen de Wmo-raad is het van belang om vooraf bij de adviesvraag afspraken te maken over de verwachte reactietermijn na uitbrengen van het advies. Zo krijgt de Wmo-raad ook inzicht in het gehele proces rondom de adviesvraag.

Ontwikkelaar

Wmo-raad Stichtse Vecht

Contact

Downloads
Tool Format advies aan gemeente van Wmo-raad
Tool Format adviesvraag van gemeente aan Wmo-raad