JGZ Richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling

tools - 1 september 2010

Deze richtlijn is bedoeld als leidraad voor het handelen van JGZ-medewerkers bij een vermoeden van kindermishandeling. Het richt zich op jeugdigen van nul tot negentien jaar die vermoedelijk het slachtoffer van kindermishandeling zijn.

De Jeugdgezondheid Adviesraad Standaarden heeft besloten van alle JGZ standaarden JGZ Richtlijnen te maken, omdat het ging om aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de besluitvorming van JGZ medewerkers, die op de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek berusten en gericht zijn op het expliciteren van doeltreffend en doelmatig handelen.

Doel

Deze JGZ richtlijn is gericht op secundaire preventie, dat wil zeggen dat het doel is om het gesignaleerde probleem te verhelpen of erger te voorkomen. Daarnaast heeft het ook tot doel een landelijk uniforme standaard te geven voor het handelen van jeugdgezondheidszorg medewerkers wanneer een kind (vermoedelijk) slachtoffer is van kindermishandeling.

Doelgroep

De JGZ richtlijn richt zich op jeugdigen van nul tot negentien jaar die vermoedelijk het slachtoffer van kindermishandeling zijn.

Werkveld

Jeugdgezondheidszorg

Inhoud

De richtlijn bestaat uit 9 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 definieert kindermishandeling en de verschillende vormen daarvan. In hoofdstuk 2 zijn de gevolgen voor het kind en de omgeving beschreven, waarna hoofdstuk 3 ingaat op risico- en beschermende factoren en de inschatting van de kans op kindermishandeling. In hoofdstuk 4 is vervolgens stapsgewijs het proces van signalering en begeleiding bij (een vermoeden van) kindermishandeling beschreven. Hoofdstuk 5 gaat dan in op interventies die een JGZ medewerker kan inzetten bij kindermishandeling. Dan volgen een aantal hoofdstukken die een kader bieden voor het werk van de JGZ medewerker, namelijk een beschrijving van het netwerk van voorzieningen, organisatorische voorwaarden en juridische kaders. In het laatste hoofdstuk worden aanbevelingen voor de JGZ, de overheid en onderzoek gedaan.

Literatuur

Wagenaar-Fischer, M.M., Heerdink-Obenhuijsen, N., Kamphuis, M. & Wilde, J. de (2007). JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling. Lisse: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland.

Meer informatie

Ontwikkelaar

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: Centrum Jeugdgezondheid