Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling

tools - 1 mei 2009

Het Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling is een stappenplan waarin staat hoe professionals en vrijwilligers in organisaties die met en voor ouderen werken, moeten omgaan met het signaleren en melden van ouderenmishandeling.

Werkwijze

Het protocol bevat informatie over de functie en taken van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) als meldpunt voor ouderenmishandeling. Het bevat een stappenplan met uitleg bij elke stap, informatie over signalen en risicofactoren, informatie over het SHG en informatie over beroepsgeheim in relatie tot melden van ouderenmishandeling. Met de stappen uit het protocol kunnen professionals gestructureerd informatie verzamelen voor het nemen van een besluit om ouderenmishandeling te melden bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Indien besloten wordt een melding te doen is de benodigde informatie direct voorhanden. Ook biedt het protocol informatie om na melding zelf te handelen en de hulpverlening op gang te brengen. Het protocol dient landelijk als voorbeeld.

Het protocol is te downloaden via www.protocolouderenmishandeling.nl.

Doel

Organiseren en verankeren van een gemeenschappelijke aanpak van ouderenmishandeling

Doelgroep

Steunpunten Huiselijk Geweld in de provincie Noord Holland, professionals en vrijwilligers werkzaam in een instelling en zelfstandig gevestigde professionals

Succesfactor

  • Het protocol bevat alle informatie die professionals en vrijwilligers nodig hebben
  • Stappen zijn helder in beeld en goed toegelicht. Het protocol is gebaseerd op het landelijk protocol, het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van ministerie van VWS, ministerie van Justitie en ministerie voor Jeugd en Gezin (2009)
  • Samenwerking tussen provincie, provinciaal kenniscentrum en de SHG’s
  • Brochure en PDF materiaal verspreid via website: www.protocolouderenmishandeling.nl.

Samenwerkingspartners

Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling PRIMO-Noord Holland heeft het protocol geschreven. De Steunpunten Huiselijk Geweld in de provincie Noord-Holland dragen bij aan de implementatie door training en advies op het gebied van ouderenmishandeling. De inhoud van de training wordt beschreven in het protocol.

Financiering

De Provincie Noord Holland is opdrachtgever en financier.

Looptijd

Start
2009

Einde
Doorlopend