Protocol een VeiligHuis; Strafrechtelijke aanpak relationeel geweld arrondissement Utrecht

tools - 1 mei 2010

Naast een vrijwillige aanpak daderhulpverlening is er ook daderhulpverlening in het kader van een strafrechtelijke aanpak, verzorgd door De Waag. Deze is vastgelegd in een protocol 'VeiligHuis' waarin de werkwijze van politie, justitie, reclassering en hulpverlening op elkaar is afgestemd. Het protocol bevat een stroomschema waarin de te volgen route is vastgelegd.

Daderhulpverlening is onderdeel van het protocol en is een module van De Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie van de dr. Henri van der Hoeven Stichting in Utrecht. De training bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. Daarna wordt samen met de hulpverleners besproken of een vervolgbehandeling wenselijk is.

Visie/uitgangspunten

Om na een aangifte huiselijk geweld snel te stoppen is het van belang dat de strafrechtelijke reactie niet te lang op zich laat wachten. Om dit te verwezenlijken is een op elkaar aansluitende aanpak van politie, justitie, reclassering en hulpverlening nodig.

Doel van de methodiek

Stoppen van relationeel geweld door:

  • Het bevorderen van een voortvarende en een goed op elkaar aansluitende aanpak bij politie, justitie, reclassering en hulpverlening
  • Een aanpak waarbij in een zo vroeg mogelijk stadium daderhulpverlening wordt geïnitieerd, met de strafrechtelijke afdoening als stok achter de deur
  • De aangiftebereidheid van slachtoffers van relationeel geweld te vergroten

Doelgroep

Meerderjarige mannen tegen wie vanwege een strafbaar (seksueel) geweldsfeit ten aanzien van de (ex-) partner, kinderen en/of (overige) gezinsleden, aangifte is gedaan, of ambtshalve vervolging is ingesteld in het arrondissement Utrecht.

Reikwijdte tot nu toe

  • Startdatum: 2001
  • Looptijd: aaneensluitend sinds 2001
  • Toepassingsgebied: Arrondissement Utrecht

Mogelijkheden voor overdracht

Protocol een VeiligHuis: strafrechtelijke aanpak relationeel geweld arrondissement Utrecht.
De Waag participeert in trainingen & cursussen huiselijk geweld georganiseerd door de Centrale Rino Groep.

Materialen

Folders voor slachtoffer en dader

Exemplaren van dit protocol zijn schriftelijk te bestellen bij:
Arrondissementsparket Utrecht, ter attentie van voorlichting
Postbus 16005
3500 DA Utrecht 
t: 030 - 223 56 56 

Evaluatieonderzoek

De inwerkingtreding van het protocol wordt begeleid door wetenschappelijk onderzoek.

Uitvoerende organisaties

De Waag
Tel: 030 - 27 20 685
E-mail: info@dewaag-utrecht.nl

Samenwerkingspartners: Politie regio Utrecht, Reclassering regio Utrecht, De Waag Utrecht en Openbaar Ministerie arrondissement Utrecht
Meer info: ASHG (Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Stad en Regio Utrecht), telfoon: 0900 - 2 300 300

Kennisdossier