Een veilig thuis; gespreksgroep voor vrouwen

tools - 1 mei 2005

Laagdrempelig groepsaanbod voor vrouwen die thuis te maken hebben met (de dreiging van) partnergeweld. Het aanbod is gericht op het voorkomen of stoppen van geweld en bestaat uit twaalf bijeenkomsten van elk tweeënhalf uur. De groep bestaat uit zes tot twaalf vrouwen, de begeleiding is in handen van twee medewerkers van het AMW. Parallel aan deelname aan de groep krijgen de deelnemers ook individuele hulpverlening.

Door het hanteren van hier-en-nu methoden, praktische theorieën, visuele werkvormen en cultuursensitieve begeleiding tracht men de deelnemers te inspireren om, waar mogelijk, het heft in eigen handen te nemen. De meerwaarde van de onderlinge verschillen (diversiteit) in de groepen wordt expliciet benut doordat vrouwen leren het eigen probleem in een breder verband te plaatsen. Hierbij speelt niet alleen etniciteit een rol, maar ook leeftijd, fase in geweldcyclus, en (ex)partners.

Visie / uitgangspunten

Het groepsaanbod wordt uitgevoerd vanuit een systeemvisie waarbij het uitgangspunt is dat beide partners een aandeel hebben in het ontstaan van geweld. Het aanbod is seksespecifiek, intercultureel en gericht op empowerment.

Doel van de methodiek

Het doel van het groepsaanbod is om vrouwen te leren om hun weerbaarheid te verhogen en meer regie te krijgen over hun eigen veiligheid en die van hun kinderen bij (dreiging van) geweld door de (ex) partner.

Doelgroep

Vrouwen uit verschillende etnische groepen die thuis te maken hebben met de (dreiging van) partnergeweld.

Reikwijdte tot nu toe

Startdatum: pilotgroepen in 2003.
Toepassingsgebied: In Rotterdam wordt de methode op verschillende plekken gebruikt.

Aansluiting bij externe activiteiten: de samenwerkende organisaties in Een Veilig Thuis maakten deel uit van de taakgroep die de grote lijnen van de stedelijke aanpak heeft ontwikkeld. Hierdoor ontstond een inhoudelijke eenheid in het parallelaanbod dat voor vrouwen, mannen en kinderen is ontwikkeld door verschillende instellingen. Het aanbod voor vrouwen wordt dan ook bij voorkeur geboden in een omgeving waar ook voor mannen en kinderen aanpalend aanbod voorhanden is dat methodisch en logistiek op elkaar kan worden afgestemd.

In 2011 werd bekend dat alle gemeenten vanaf uiterlijk 2015 geacht worden in regionaal verband met elkaar afspraken te hebben gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld en de bijbehorende financiering.

Mogelijkheden voor overdracht

Er is een methodiekmap getiteld Een veilig thuis: methodiekboek voor begeleiders. Via de methodiekmap zijn de ervaringen van het pilottraject toegankelijk gemaakt voor Algemeen Maatschappelijk Werk organisaties. De map wordt medio 2010 herzien. De map uit 2003 is op te vragen bij de contactpersoon.

Materialen

In de methodiekmap zijn materialen opgenomen: folders, persbericht, mogelijke mailingadressen, evaluatievragen voor deelnemers. Tevens staan de bijlagen voor de bijeenkomsten op de bijgeleverde diskette.

Evaluatieonderzoek

Nee

Ontwikkelaar

Scala, emancipatie, training, zorgvernieuwing
E-mail: scala@scalarotterdam.nl
Website: www.scalarotterdam.nl

Een Veilig Thuis is een samenwerkingsproject van Scala Rotterdam en Charlois Welzijn Rotterdam

Contact

Naam organisatie: Scala, emancipatie, training, zorgvernieuwing
Contactpersoon: N. Troost, projectcoördinator deskundigheidsbevordering huiselijk geweld
Telefoonnummer: 010 - 443 00 00
E-mail: scala@scalarotterdam.nl
Website: www.scalarotterdam.nl