Een wijk in beeld

tools - 10 april 2006

Met behulp van zelfgemaakte foto’s hebben bewoners van een wijk in Den Haag vastgelegd tegen welke problemen en knelpunten zij aanlopen op het gebied van veiligheid, sociaal leefklimaat en de multiculturele buurt. De bewoners zijn later aan de hand van de foto’s geïnterviewd.

Gemeente Den Haag heeft in 2006 een proef gedaan met foto-onderzoek als vorm van burgerraadpleging. Het doel was om informatie te verkrijgen die als basis kon dienen voor beleidsplannen, en een beeld te vormen van de manier waarop betrokken en actieve bewoners hun wijk beleven.
Twintig bewoners van de wijk Regentes-Valkenbos werden uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek. Uitgerust met een wegwerpcamera en een aantal concrete vragen over de wijk werden ze op pad gestuurd. Na vier weken leverden zij de camera weer in, daarna werden ze geïnterviewd aan de hand van de foto’s.

Enquêtemoeheid

Voor de gemeente Den Haag bleek het foto-onderzoek een vruchtbare vorm van beleidsonderzoek waarbij mensen de kans krijgen zich op aantrekkelijke en zeer concrete wijze uit te spreken over bepaalde onderwerpen, zoals veiligheid, sociaal leefklimaat en de multiculturele buurt. Gemeente Den Haag vindt het een goed alternatief bij enquêtemoeheid van de burger, een goede aanvulling op kwantitatief onderzoek en een geschikte vorm van exploratief onderzoek om de beleving en perceptie van mensen in kaart te brengen. Daarbij is het wel belangrijk valse verwachtingen te voorkomen door de respondenten vooraf duidelijk te maken dat het onderzoek geen actie- of wensenlijst oplevert. Een nadeel van dit type onderzoek is dat het veel tijd vergt. Het advies van de gemeente Den Haag is dan ook om  vooraf een duidelijke kosten-batenanalyse te maken.

Bron: Gemeente Den Haag (2006). Foto-onderzoek vertelt. Beleving van een wijk in beeld.

Dit foto-onderzoek is een vorm van ‘cultural probes’. Cultural probes zijn creatieve vormen om met burgers en cliënten in gesprek te gaan over verbeteringen in dienstverlening, beleid of producten. Met deze methoden wordt informatie verzameld uit het gewone, vaak dagelijkse leven van mensen. Beleidsmakers maken vervolgens gebruik van de geïnventariseerde belevingsaspecten waardoor het nieuwe beleid beter aansluit het bij de doelgroep.

Uitvoerende organisaties

Gemeente Den Haag