Aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ons trainingsaanbod richt zich op een breed scala aan doelgroepen die te maken (kunnen) krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onze aanpak is dynamisch met inspirerende oefeningen en aandacht voor eigen waarden en normen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt relatief vaak voor in onze samenleving. Dit speelt zich o.a. af binnen instellingen voor de residentiële jeugdzorg, in vrijwilligersorganisaties en binnen specifieke gemeenschappen. Ook zijn er steeds meer vormen van digitaal grensoverschrijdend gedrag.  

Voor wie?

Veilig Thuismedewerkers. Professionals in onder andere sociale wijkteams, maatschappelijk werkers, thuiszorgmedewerkers. Gedragsdeskundigen werkzaam in instellingen of met een eigen praktijk. Aandachtsfunctionarissen en andere professionals die een rol hebben in het voorlichten van collega’s. Medewerkers in de ambulante en residentiële jeugdzorg. 

Het aanbod

 1. Basistraining seksueel grensoverschrijdend gedrag
 2. Train-de-trainer seksueel grensoverschrijdend gedrag
 3. Werken met het Vlaggensysteem 
 4. Grensoverschrijdend gedrag door collega’s: wat doe jij?
 5. Sociale veiligheid in instellingen 

Heb je interesse in één van bovenstaande trainingen? Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel.  

1. Basistraining seksueel grensoverschrijdend gedrag

In deze basistraining komt aan bod:

 • Hoe voer je een gesprek over grensoverschrijdend gedrag?
 • Wat is wel en niet toelaatbaar in het contact met de kinderen/jongeren?
 • Hoe is de balans te handhaven tussen afstand en nabijheid?
 • Hoe kunnen incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd worden?
 • Wat doe je bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag?
 • Oefenen met het voeren van een gesprek met een actrice. 

2. Train-de-trainer seksueel grensoverschrijdend gedrag

Volwaardig trainer worden op het gebied van grensoverschrijdend gedrag? In deze Train-de-trainer worden deelnemers op vier niveaus getraind:

 1. Niveau van overdragen van kennis en informatie;
 2. Niveau van overdragen van bewustwordingsaspecten gericht op eigen ervaringen, houding, visie,  normen en waarden rond deze thema’s;
 3. Niveau van didactische vaardigheden;
 4. Niveau van de handelingsbekwaamheid door casuïstiek besprekingen volgens de stappen van de  meldcode. 

3. Werken met het Vlaggensysteem

Er is veel verwarring over wanneer seksueel gedrag over een grens gaat. Wat is wel en niet oké? Ieders eigen normen en waarden zijn verschillend, wat een meer eenduidige, objectievere beoordeling van situaties bemoeilijkt. Als we  uitgaan van een gedeeld normatief kader, durven we stelling te nemen en het gesprek aan te gaan. Het Vlaggensysteem biedt zo’n normatief kader. Er zijn verschillende trainingen om te leren werken met het Vlaggensysteem. Het aanbod bestaat uit:

 • Basistraining Werken met het Vlaggensysteem
 • Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem
 • Twee verdiepingmodules
 • E-learning voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking

Alle informatie kun je vinden op de website van het Vlaggensysteem. 

Vlaggensysteem.nl

4. Grensoverschrijdend gedrag door collega’s: wat doe jij?

Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Professionals hebben de taak kinderen te beschermen en hen een veilige basis mee te geven zodat zij zich gezond kunnen ontwikkelen. Wat doe jij als je ziet of vindt dat collega's over een grens gaan? De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) heeft samen met Movisie deze training speciaal ontwikkeld voor professionals die werken met jonge kinderen o.a. voor medewerkers in de kinderopvang.

5. Sociale veiligheid in instellingen

De cultuur van een organisatie heeft veel invloed op het wel of niet bespreekbaar durven maken van zaken door medewerkers. Is het gebruikelijk dat medewerkers elkaar aanspreken op hun professionele handelen en hanteert de leidinggevende een transparante stijl die openheid onder medewerkers stimuleert? Voelen medewerkers zich veilig genoeg om gevoelige onderwerpen aan  te kaarten? En is er beleid op het gebied van de preventie en aanpak van grensoverschrijdende  incidenten?