Culturele spanningen en radicalisering onder jongeren

In sommige wijken lopen de spanningen hoog op. In groepen onderling of tussen groepen jongeren. Soms is er zelfs sprake van radicalisering: jongeren wijzen radicaal de samenleving, de regels, normen en waarden af.

In deze training gaat u aan de slag met het analyseren van de problematiek en het onderzoeken van methodieken die ondersteunen om in onwenselijke situaties te interveniëren. Deze training is interessant voor iedereen die op wijkniveau te maken heeft met radicalisering van jongeren: maatschappelijk werkers, scholen, ambtenaren en burgers die als vrijwilligers actief zijn in de wijk.

Culturele spanningen tussen groepen jongeren zijn er al heel lang. Voor een deel is dit eigen aan jongeren en jongerenculturen. Veel scholen en welzijnsinstellingen krijgen nu de vraag om signalen van radicalisering door te geven aan de gemeente of politie. Betrokkenen in de wijk als politie, jongerenwerkers en maatschappelijk werkers hebben vaak behoefte aan een methodiek die hen ondersteunt om in onwenselijke situaties te interveniëren. Het kan dan gaan om het verminderen van de culturele spanningen, herkennen en aanpakken van onwenselijke radicalisering of ingrijpen/reageren bij gewelddadige incidenten in de wijk.

Meer weten: neem vrijblijvend contact op met Mellouki Cadat.

Voor wie?

Functionarissen en werkers die op wijkniveau te maken hebben met radicalisering van jongeren. Het gaat om professionals, ambtenaren en burgers die als betrokkenen of vrijwilligers actief zijn in de wijk.

Beoogde resultaten

Het doel van de training is om de ‘radicaaljongmethodiek’ aan de hand van de eigen praktijk toe te passen en in te zetten. Hiervoor gaan de verschillende disciplines die zich in een wijk met het onderwerp bezighouden via een praktisch programma met elkaar aan de slag. De trainers zullen tijdens de verschillende onderdelen handvatten aanbieden om de knelpunten aan te pakken. In het programma is ruimte om de ontwikkelde aanpak toe te passen en feedback te krijgen.

De volgende zaken komen tijdens de training aan bod:

  • Analyse van de wijk: wat speelt er en wat zijn de kenmerken als het gaat om cultuur en radicalisering? Als basismateriaal voor de uitvoering van de training wordt vooraf door Movisie een analyse gemaakt van specifieke kenmerken en aspecten van de betreffende wijk.
  • Wat is het probleem en wat moet er gebeuren? Een vertaling in concrete stappen.
  • Pelmethodiek: hoe toe te passen en wat is de taak van de verschillende disciplines?
  • Feedback: wat is ondernomen en wat kan verbeterd worden?
  • Plan voor de toekomst: welke stappen worden ondernomen?
  • Deelnemers aan de training komen bij voorkeur uit de verschillende disciplines die zich, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid, met culturele spanningen en radicalisering bezighouden.

Tijdens de training worden daar waar wenselijk, (lokale) experts betrokken. Ook is er de mogelijkheid om door Movisie aan het eind van de training een plan van aanpak uit te laten werken en/of coaching voor de langere termijn af te spreken.