Werken vanuit zelfregie

Meer werken vanuit de zelfregie van mensen, uitgaan van hun wensen en mogelijkheden. Dat is de uitdaging waar professionals binnen zorg en welzijn voor staan. Het draagt bij aan het welzijn van cliënten, het is de opdracht en het werkt.

Movisie heeft de afgelopen jaren allerlei verschillende groepen professionals getraind in het meer werken vanuit de eigen regie van mensen. Kern van de trainingen is wat het betekent voor mensen om de eigen regie te hebben of te verliezen, ook als het even of al langer niet goed met hen gaat. En wat dat betekent voor jouw rol als professional. Hoe kan je balanceren tussen overnemen en overlaten? Hoe de regie bij de ander laten, zonder iemand aan zijn lot over te laten? Leidraad zijn onderstaande vier elementen van werken vanuit zelfregie. Zelfregie in de dialoog tussen cliënt en professional betekent dat:

 • de cliënt beslist en de leiding heeft;
 • de professional volgt;
 • de kracht van de cliënt minstens zo belangrijk is als zijn problemen;
 • de professional vertrouwen toont en vraagt naar de kracht;
 • de motivatie van de cliënt, een goed leven in eigen ogen, de enige maatstaf is voor wat een goede keuze is;
 • de professional de cliënt helpt zijn motivatie te vinden;
 • contacten met anderen cruciaal zijn voor mensen;
 • de professional de cliënt ondersteunt bij het in kaart brengen en versterken van zijn contacten.

Incompany training
Prijs: op aanvraag
Locatie: in overleg

Voor wie?

De trainingen zijn bedoeld voor professionals in welzijn en dienstverlening. Movisie heeft onder meer veel thuisbegeleiders, loketmedewerkers, maatschappelijk werkers en wijkteams getraind. Enkele voorbeelden:

 • Voor Wmo-loketten zijn elementen van de zelfregietrainingen gecombineerd met informatie over de kanteling.
 • Een mantelzorgsteunpunt is getraind in een combinatie van zelfregie en motiverende gespreksvoering gevolgd. De verschillen waren groot: sommige deelnemers willen vooral helpen, anderen waren al heel ver in het ondersteunen vanuit de eigen regie. Dit leverde mooie gesprekken op.
 • Brede wijkteams van onder meer maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, jongerenwerkers, ouderenwerkers en consulenten van een vrijwilligersorganisatie zijn getraind in het vanuit zelfregie samenwerken in de wijk. Hoe kijken de verschillende professies tegen zelfregie aan en hoe kunt u elkaars krachten hierin benutten?

Beoogde resultaten

De trainingen Werken vanuit zelfregie bieden een (nadere) kennismaking met wat zelfregie betekent in het contact tussen jou als professional en de mensen met wie je werkt. Wat doe je al om de eigen regie te versterken en wat kan je daar nog meer in doen? Welke methoden en instrumenten kan je gebruiken? Er wordt onder meer aandacht besteed aan de Eigen Kracht conferenties en motiverende gespreksvoering.

De training wordt op maat samengesteld op basis van je specifieke wensen en leervragen. We kunnen bijvoorbeeld oefenen met gesprekstechnieken uit motiverende gespreksvoering, praktijksituaties uitspelen met inzet van een acteur of specifiek ingaan op het versterken van de eigen contacten van cliënten.

We sluiten zo veel mogelijk aan bij de praktijksituaties van de deelnemers en dagelijkse werksituatie van professionals. Tijdens de trainingen staan de volgende vragen centraal:

 • Zelfregieversterkende methoden: welke zijn er en wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?
 • Zelfregie: wat kan er en wat niet? Is het wel haalbaar voor je doelgroep?
 • Welke bijdrage kan zelfregie leveren aan de kwaliteit van je hulpverlening of ondersteuning? Past het binnen je visie op de begeleiding van cliënten?
 • Wat vereist het? Wat moet je als professional in huis hebben? Wat moet je doen of juist laten? Welke vormen/methoden van zelfregie zijn er?