Effectieve gesprekken voeren in het kader van de Wmo

Algemeen

Deze training helpt u de kwaliteit van gesprekken in het kader van de Wmo te verbeteren door de juiste houding, vaardigheden en methoden in te zetten.

De Wmo veronderstelt dat professionals meer gaan ‘zorgen dat’ in plaats van ‘blijven zorgen voor’. Dit vraagt om gespreksvoering waarbij de professional met de cliënt op zoek gaat naar de vraag achter de vraag en naar de drijfveren en de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk.

Bovendien komt u door de Wmo in contact met andere doelgroepen. Hierbij spelen vragen als: wat moet u van tevoren over deze doelgroepen weten en wat zijn uw eigen beelden en eventuele stigma’s?

Meer informatie: Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op met Els Hofman.
Datum en locatie: in overleg

Inhoud

Uitgangspunt bij het voeren van goede gesprekken - én bij deze training - is dat het stellen van de juiste vragen en goed luisteren heel belangrijk zijn. Gespreksvaardigheden zijn daarom een wezenlijk onderdeel van de training. Daarnaast richten we ons op de aansluiting bij de mensen met wie u gesprekken voert.

Eindresultaat

U krijgt meer greep op de inhoud van gesprekken en bent beter toegerust het gesprek te voeren. U weet waar een goed gesprek aan voldoet, welke relevante competenties u bezit en welke u verder door kunt ontwikkelen. De training sluit aan op de Wmo competenties: 'verheldert vragen en behoeften, versterkt eigen kracht en zelfregie, stuurt aan op betrokkenheid en oplossingsgericht gedrag.'

Programma

Deze training kan in twee varianten gevolgd worden: in twee dagdelen of in vier dagdelen.

  • Een training van twee dagdelen is de snellere wijze om uw gespreksvaardigheden te vergroten en toe te passen bij een brede doelgroep, van cliënt tot vrijwilliger.
  • De training van vier dagdelen is meer verdiepend en gericht op gesprekken met nieuwe doelgroepen die u in uw praktijk tegenkomt, bijvoorbeeld mensen met een beperking of psychische problemen. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Utrecht. We besteden aandacht aan uw eigen beeld over deze doelgroepen, en werken met ervaringsdeskundigen aan het optimaliseren van uw gesprekstechnieken. Daarnaast gaan we in op het werken in multidisciplinaire teams.

In beide trainingsvarianten komt uw rol als gespreksvoerder aan bod. Wat zijn lastige onderdelen van het gesprek? Hoe gebruikt u motiverende gesprekstechnieken? Hoe krijgt u vat op de vraag achter de vraag? U verkent en oefent met verschillende instrumenten voor het voeren van gesprekken. De inhoud van de training kan voor u op maat worden gemaakt en is afhankelijk van uw leerwensen, aanwezige en gewenste competenties. We werken zoveel mogelijk interactief.

Voor wie

Deze training is bij uitstek geschikt voor professionals die al enige gesprekservaring hebben en deze willen verdiepen zoals Wmo-consulenten, ouderenadviseurs, trajectbegeleiders, mantelzorgondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers of leden van een sociaal wijkteam.

Trainer

Els Hofman.