Transitie AWBZ Begeleiding naar Wmo

De Dongemond-gemeenten willen de transitie van de extramurale begeleiding AWBZ naar de Wmo gezamenlijk voorbereiden en zo veel mogelijk gezamenlijk vorm geven. In dit traject willen zij advies en begeleiding vanuit een deskundig bureau. Waar dit relevant is voor de transitie AWBZ dient ook verbinding te worden gelegd met de ontwikkelingen omtrent de Participatiewet en de Jeugdwet.

In het traject moeten drie zaken nadrukkelijk worden meegenomen; de aangekondigde bezuinigingen van circa 25% op door het Rijk over te hevelen middelen, vernieuwing in zorg en dienstverlening en co-creatie in de aanpak.

Wie is de doelgroep (klant) van het adviestraject?

Zes gemeenten in het Dongemondgebied: Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Oosterhout treedt op als opdrachtgever.

Wat is de aanpak van Movisie?

We beschouwen de transities als een motor voor vernieuwing, waardoor tegelijkertijd een kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Dat betekent, dat we insteken op inhoudelijke vernieuwing, waarin de gemeenten met de aanbieders van zorg en welzijn, vrijwilligersorganisaties, Wmo-raadsleden en andere cliëntvertegenwoordigers samen toewerken naar een nieuw ontwerp voor de ondersteuning bij participatie en zelfredzaamheid.

Insteken zo laag mogelijk in de piramide eigen kracht- informele steun – algemene voorzieningen – maatwerkvoorzieningen is daarbij het uitgangspunt. Denk aan inzetten op preventie, steun levensbreed, integraal en dichtbij, goede onderlinge samenwerking en veel regelruimte voor de uitvoerenden.

Twee Movisie-adviseurs werken in dit traject samen met de zes projectleiders van de gemeenten. De uitwerking heeft plaatsgevonden in tien werkateliers, met tussentijdse enquêtes en een afsluitende werkconferentie. We hebben de werkateliers vormgegeven vanuit de aanpak Appreciative Inquiry (waarderend vernieuwen). Resultaat is een uitgangspunten en doelstellingen notitie die in alle colleges en Wmo-raden met instemming is ontvangen. En wellicht nog belangrijkers is het procesresultaat: de ruim honderd betrokkenen ervaren steeds meer een gedeelde visie en richting, agenda’s worden getrokken en allerlei samenwerkingsinitiatieven komen al op voorhand spontaan tot stand.

Dit najaar wordt op basis van de notitie het concept uitgewerkt voor een startdocument voor het inkoopproces. Ook in het inkoopproces zal naar verwachting in samenspraak met de betrokken aanbieders en vertegenwoordigers van de burgers de concretisering gaan plaatsvinden.

Ervaringen van klanten

Marian Janse, wethouder in Oosterhout

Movisie is een deskundige procesbegeleider, brengt veel inhoudelijke kennis mee over het onderwerp én heeft nuttige contacten in het land. De adviseurs brengen waardevolle voorbeelden in, waar wij van kunnen leren.

Meer weten? Bel ons!

Hilde van Xanten, 030 789 21 67 of Anne-Marie van Bergen, 06 23 87 02 07