VN-verdrag Handicap: wat doen belangrijke partijen?

Heb jij vragen over hoe je de ervaringskennis van inwoners kunt benutten? Of hoe je als gemeente met lokale maatschappelijke (belangen)organisaties uitvoering kan geven aan de richtlijnen van het VN-Verdrag? Of heb je als sociale professional vragen over inclusie van mensen met een beperking? Dan kun je bij verschillende organisaties terecht.

Hieronder een overzicht van landelijke organisatie die je kunt benaderen.

Coalitie voor Inclusie

Wil je als gemeente advies over hoe je je open kunt stellen voor inwoners met een beperking? Dan kun je terecht bij de Coalitie voor Inclusie. Dit is een groot netwerk van mensen met ervaringskennis. Vanuit het netwerk wordt onder meer een poule van VN-ambassadeurs ondersteund, die inmiddels uit meer dan 350 personen bestaat, die veelal zelf beschikken over ervaringskennis. Wil je weten wie in jouw gemeente of in de omgeving van jouw gemeente VN-ambassadeur zijn? Neem dan contact op met de coalitie voor inclusie.

De Alliantie

Om de stem van mensen met een beperking bij de invoering van het VN-verdrag zo sterk mogelijk te maken, werken vijf organisaties samen in de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag, kortweg De Alliantie. De Alliantie bestaat uit: Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte; Landelijk Platform GGz, voor mensen met een psychische beperking en die verward gedrag vertonen; Per Saldo, vereniging voor mensen met een persoons gebonden budget (PGB); LFB, door en voor mensen met een verstandelijke beperking; Coalitie voor Inclusie, netwerkorganisatie van mensen met een beperking

De Alliantie vindt dat uitvoering van het verdrag alleen kan slagen als mensen met beperkingen actief betrokken worden, de overheid de leiding neemt en er voldoende geld beschikbaar is.

De Alliantie heeft ook ervaringsdeskundigheid ingericht ter ondersteuning van ervaringsdeskundigen maar ook voor organisaties en gemeenten die ervaringsdeskundigen willen inzetten.

De Alliantie verzorgt ook de schaduwrapportages implementatie VN-verdrag Handicap, waarbij zij de ervaringen van belangenorganisaties met de betrekking tot de implementatie monitort. De meest recente versie stamt uit 2019. 

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is nauw betrokken bij de Nederlandse uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving van het verdrag en de manier waarop het verdrag in de praktijk wordt gebracht. Op 3 december 2019 heeft het college voor de tweede keer een rapportage uitgebracht over de uitvoering van het verdrag in Nederland. Uit het rapport, waarbij het college vooral kijkt naar de toegankelijkheid van publieke en private goederen en diensten voor mensen met een handicap, blijkt dat de Nederlandse overheid wel stappen heeft gezet om een inclusieve maatschappij te bevorderen, maar de aanpassingen nog te langzaam gaan. Via de publicaties pagina van het College is het ook mogelijk om de adviezen te downloaden die het College van de rechten van de mens in 2020 heeft uitgebracht op respectievelijk de positie van mensen met een arbeidsbeperking en het recht op onderwijs in het licht van het VN-verdrag handicap. 

Inclusie verenigt

Inclusie verenigt is een organisatie van ervaringsdeskundigen die met veel passie en praktijkkennis de bewustwording rondom het thema inclusie in gemeenten en bedrijven kan vergroten.

Inclusionlab

Inclusie werkt volgens het concept de lokale inclusie agenda op te zetten vanuit de lokale gemeenschap zelf en vanuit een breed inclusief perspectief. Inclusionlab ondersteunt gemeenten als Woerden, Lelystad, de Bildt en Ede bij het opstellen van een inclusieagenda

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het VN-Verdrag via het programma ‘iedereen doet mee’. Begin 2018 zijn in overleg met de Alliantie VN-Verdrag 25 koplopergemeenten geselecteerd die hun nek durven uitsteken en hard werken aan de inclusieve samenleving. Uit deze – en andere – gemeenten worden goede voorbeelden gedeeld en lessen geleerd. Koplopers werken samen met elkaar, maar ook met andere gemeenten. Bijvoorbeeld op thema (denk aan toegankelijke verkiezingen of culturele activiteiten) en met gemeenten uit de regio. Zo groeit de groep gemeenten die aan de hand van het VN-Verdrag werken aan een inclusieve samenleving.

Blijf op de hoogte van alle VNG-activiteiten via de website Iedereen doet mee.

In januari 2019 heeft de VNG een Handreiking lokale inclusie agenda gepubliceerd. Hiermee kunnen gemeenten stapsgewijs na gaan wat er nodig is om op lokaal niveau een inclusie agenda vorm te geven. Uiteraard kun je als gemeente de eigen lokale situatie als uitgangspunt nemen. Inmiddels heeft de VNG (maart 2020) ook een monitor VN-verdrag Handicap ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten nagaan hoe ver zij al zijn bij het nemen van maatregelen die verbonden zijn aan de implementatie van het VN-verdrag Handicap in hun gemeente en op welke onderwerpen nog extra aandacht nodig is.

Wij staan op

Wij Staan Op! is een stichting die wordt geleid door jongvolwassenen met een fysieke handicap. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid zetten zij zich in voor een inclusief Nederland. Onder het motto 'Iedereen is gelijk in het anders zijn' willen zij een omslag bewerkstelligen in het denken, doen en laten in de maatschappij en politiek.

VWS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voert als verantwoordelijke ministerie voor de implementatie van het VN-Verdrag Handicap het programma Onbeperkt Meedoen uit. In dat kader is in juni 2019 de eerste editie van magazine Onbeperkt Meedoen online gezet, met daarin onder meer voorbeelden van toegankelijk stemmen, toegankelijk reizen en toegankelijk internetten.