VN-Verdrag Handicap: publicaties Movisie

Movisie heeft diverse publicaties ontwikkeld gericht op mensen met een beperking, die ook op andere plaatsen op deze website staan, in één overzicht samengebracht.

Algemeen

 •  De gemeente als inclusieve werkgever: Inspiratiebundel VN-Verdrag Handicap (2019)

 • Rapport (2018) - Oog voor mensen met een LVB: Vooronderzoek Programma Sociaal Domein: succesfactoren en knelpunten in het gemeentelijke uitvoeringsbeleid.

 • Rapport (2017) - Publicatieoverzicht LVB en GGZ: Voor professionals in de omgang met mensen met een LVB- en/of GGZ-problematiek.

 • Gereedschapskist (2015) - Bundel Praat met mij: Hoe ervaren mensen met een beperking hulp en ondersteuning? Om dit te achterhalen moet je met hen in gesprek gaan. Maar hoe doe je dit? Hiervoor is de gereedschapskist 'Praat met mij' ontwikkeld. In de gereedschapskist vind je vier simpele methoden om mensen met een licht verstandelijke beperking een stem te geven en daarmee mee te laten praten over beleid en hulp. Zo kunnen zij hun ervaring en ideeën delen met beleidsmakers en professionals.

Thema participeren naar vermogen

 • Handreiking (2014) - Nieuwe kansen voor mensen met een verstandelijke beperking. Een verkenning op het snijvlak van begeleiding en werk. Doel van deze verkenning is het verkrijgen van inzicht, kennis en informatie over de komende overgang van de begeleiding van (licht) verstandelijke beperking uit de awbz naar de wmo (en gemeenten) en de impact van de invoering van de wet werken naar vermogen.

 • Boek (2012) - Leven met beperkingen… Hoe anders mag je zijn. 25 succesvolle diversiteitsprojecten. De vijfentwintig projecten in dit boek laten zien dat je op heel veel manieren anders mag zijn. Het zijn vernieuwende initiatieven die op een positieve manier laten zien hoe je in Nederland kunt leven met beperkingen. 

 • Tool (2011) - Focus op talent in plaats van beperking. Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor het vrijwilligerswerk. Toch blijkt deze bron van vrijwilligers niet als zodanig op het netvlies van iedere vrijwilligersorganisatie te staan. In deze publicatie staan tien tips waarmee je direct aan de slag kunt. Quotes van vrijwilligersorganisaties die de talenten van mensen met een beperking goed weten in te zetten, laten zien dat het niet ingewikkeld, moeilijk of tijdrovend hoeft te zijn om mensen met een beperking als vrijwilliger te werven en te begeleiden. Voorafgaand aan de tips word je een vraag gesteld waarmee jij je  bewust wordt van jouw eigen (in)zicht en handelen. Laat je inspireren en ga de uitdaging aan!

Thema huiselijk en seksueel geweld

 • Artikel (2018) - Mensen met een beperking... #WeToo? In 2018 was de aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag groot, denk alleen al aan de #MeToo discussie. Mensen met een beperking kwamen daarbij nauwelijks ter sprake. Terwijl al langer bekend is dat mensen met een (verstandelijke) beperking extra kwetsbaar zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 • Handreiking (2005) - Weerbaar ondanks beperking. Deze handreiking bevat beknopte informatie over nut en noodzaak van preventie van seksueel misbruik en beschrijft wat nodig is om een preventieprogramma goed in te bedden.

Thema vrijwillige inzet

 • Handreiking (2017) - Inspiratiebundel talenten samen benutten. Zo help je mensen met een verstandelijke beperking aan passend vrijwilligerswerk. Slechts 9% van de mensen met een licht verstandelijke beperking doet vrijwilligerswerk tegenover 36% van de totale bevolking. Terwijl ze daar wel voor in zijn. Vrijwilligerswerk leidt tot meer zelfvertrouwen, contacten en structuur, blijkt uit onderzoek van NIVEL. Maar hoe zorg je nu dat ook deze groep kan meedoen en een passende vrijwilligersplek vindt?

 • Interventie (2018) - Methodebeschrijving Talenten Samen Benutten. Doel van deze methode is dat meer mensen met een beperking vrijwilligerswerk doen, waardoor zij hun talenten kunnen benutten en hun gevoel van eigenwaarde kunnen vergroten. De methode zet ook in op een goede samenwerking tussen zorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Uit onderzoek blijkt dat de uitvoering veel inzet en motivatie vraagt, maar dat deelnemers wel meer vrijwilligerswerk gaan doen.

Thema zelfredzaamheid

 • Rapport (2018) - Is digitaal meedoen mogelijk? Inventarisatie van zelfhulptools voor mensen met een lichtelijke verstandelijke beperking. Waar is behoefte aan als het gaat om de inzet van zelfhulptools bij zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking? Movisie deed een inventarisatie van digitale hulpmiddelen (zelfhulptools) die hen kunnen ondersteunen.

Thema Wat werkt in de sociale sector

 • Wat werkt dossier (2019) - Wat werkt bij arbeidsactivering van mensen met een psychische problematiek op verstandelijke beperking?  Aandacht, maatwerk, intensieve steun op de werkplek, het creëren van draagvlak binnen de organisatie (inclusief werkklimaat) en steun vanuit het sociale netwerk (waaronder een effectieve samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en zorginstanties) zijn algemene, dominante concepten. De literatuur wijst uit dat personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking die dergelijke op maat gesneden arbeidsondersteuning krijgen, sneller passend werk vinden en behouden op de reguliere arbeidsmarkt.