Voorbij het verzorgingshuis

Zo lang mogelijk prettig en zelfstandig wonen, ook als je langdurige zorg nodig hebt. Dat is het uitgangspunt van Langer Thuis, een programma dat in de periode 2013-2015 kennis ontwikkelt om de langdurige zorg voor ouderen te vernieuwen. Maar het langer zelfstandig wonen heeft stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. Het vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding.

Hoe kunnen we in de bestaande woningvoorraad betaalbare vormen van verzorgd wonen ontwikkelen? En welke mogelijkheden zijn er om de sociale functie van het verzorgingshuis anders te organiseren en het zelfredzaam vermogen van ouderen te stimuleren?

Voorbij het verzorgingshuis

Kunnen we het verzorgingshuis herbestemmen tot een betaalbare All-inclusive pensionvoorziening voor de lagere inkomens? Met woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening alsof het een hotel is.

We onderzoeken door wie en hoe de sociale functie van het verzorgingshuis dat is of wordt gesloten, opgevangen kan worden. Want met het sluiten van verzorgingshuizen vervallen voor bewoners van omliggende aanleunwoningen allerlei voorzieningen.

Nu al woont ruim 70 procent van de ouderen met dementie zelfstandig. De verwachting is dat dit aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers, ondersteuning krijgen in de thuissituatie.

Onderzoek wijst uit dat er door de vergrijzing een toenemende vraag ontstaat naar ‘serviceflats in een nieuw jasje’, terwijl het aanbod in Nederland gestaag afneemt. Om de nog bestaande serviceflats te helpen hierop te anticiperen, stelt Platform31 een advies op over kansen voor transformatie van het concept, de gebouwen en de organisatie.

Lees meer op www.movisie.nl/langerthuis