Movisie Uitvoering: de basis

Movisie Uitvoering is gestoeld op drie leidende principes.

Doen wat nodig is

Casu├»stiek (individueel of op buurt/wijkniveau) is het startpunt. Dat pakken we samen met betrokken inwoners en (sociale) professionals in de uitvoering aan en daar leren we van. Als het nodig is doen we maatwerkinterventies om individuele problemen aan te pakken. Vanuit deze basis werken we door de gemeentelijke domeinen heen aan duurzame verandering. We betrekken alle relevante spelers, op alle niveaus, binnen en buiten de gemeente en geven het leerproces samen vorm. We trekken samen op, zijn partner. Wel een partner die radicaal eerlijk is. Alleen zo leren we samen en kun je komen tot een duurzame, menselijkere werkwijze waardoor de gemeente kan doen wat nodig is. 

Menselijk perspectief

We werken consequent vanuit het perspectief van mensen in een kwetsbare positie. We stimuleren te kijken door de ogen van de inwoner door de inzet van ervaringsdeskundigheid en methodieken zoals het participatiewiel en de klantreis. Ook maken we met praktische tools inzichtelijk wat inwoners op individueel en op collectief niveau nodig hebben. 

We richten ons ook op de mens achter de professional: vanuit welk mensbeeld wordt gewerkt en hoe werkt dat door op de inwoner? We versterken het vakmanschap en de luisterende en reflectieve grondhouding. 

Brede kennis en actuele ervaringen

We combineren wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis zodat we weten hoe je kunt doen wat nodig is. Deze kennis over werkzame mechanismen wordt continue gevoed door actuele ervaringen uit andere gemeenten.