Delft: samenwerken aan betere ondersteuning van ggz-mantelzorgers

De vraag

De ondersteuning van mantelzorgers van ggz-cliënten in Delft heeft een impuls nodig. De gemeente Delft vraagt Movisie om hen te ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak.

De aanpak

Vanuit de principes van waarderend vernieuwen faciliteren de adviseurs van Movisie het proces om tot een plan van aanpak te komen. Daarbij betrekken zij alle lokaal betrokken partijen. Van meet af aan nemen zij ook de input van mantelzorgers én vrijwilligers mee. Het traject start met een twintigtal interviews: wat gaat goed en waar zit energie? Vanuit dat vertrekpunt faciliteert Movisie drie werkplaatsen om het vraagstuk verder te verkennen, de toekomst te ‘verbeelden’ en concrete acties te formuleren.

Het resultaat

Er ligt een plan aanpak dat gedragen wordt door alle deelnemers. Daarnaast is een belangrijk winstpunt dat de deelnemers elkaar door deze aanpak hebben leren kennen en elkaars werkprocessen en beweegredenen beter begrijpen. Daardoor is het veel gemakkelijker dan voorheen om samen te werken. Lees meer in het artikel waarderend cocreëren voor betere mantelzorgondersteuning