Wijkacademie Opvoeden

Binnen de Wijkacademie Opvoeden komt een groep van 12 tot 14 ouders iedere drie weken bijeen om opvoedthema’s te bespreken en creatieve programma’s en producten te bedenken om die thema’s in de wijk bespreekbaar te maken. Na drie tot vier jaar zijn kerngroepleden duidelijk mondiger en zelfverzekerder, is het in de wijk makkelijker om over opvoeden te praten, hebben ouders en professionals nieuwe inzichten opgedaan en hebben ouders steunende netwerken ontwikkeld.

Download de methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Wijkacademie-Opvoeden.pdf 778 KB

Thumbnail

De opvoedthema’s worden bepaald aan de hand van heldere startvragen en zijn gebaseerd op de eigen verhalen van de ouders. Er is een nauwe samenwerking met andere ouders en organisaties in de wijk. Per jaar bereikt de Wijkacademie minimaal 200 andere ouders en wordt er met tenminste drie organisaties samengewerkt. De Wijkacademie kent een gefaseerd programma met verschillende werkvormen, onderbouwd met een eigen programmatheorie.

Doelgroep

Ouders van verschillende culturele achtergronden en leeftijden die in multiculturele wijk wonen en die van – en met elkaar willen leren wat opvoeden in deze tijd inhoudt. De Wijkacademie kent een kerngroep uit leden van de doelgroep die regelmatig bijeenkomt.

Doel

 1. Ouders hebben het vermogen (competenties en zelfvertrouwen) om met anderen verbindingen aan te gaan die ondersteunend zijn bij de opvoeding.
 2. Er zijn structuren in de wijk die ouders faciliteren in het aangaan van verbindingen met anderen.

Aanpak

De Wijkacademie Opvoeden kent een gefaseerd programma. Twee begeleiders zijn verantwoordelijk voor het proces. Op inhoudsniveau zijn zij gelijkwaardig aan de ouders. Per bijeenkomst kiezen ze een duidelijke startvraag en een passende werkvorm. De nadruk ligt op het vertellen over eigen ervaringen. Thema’s en producten worden gezamenlijk bepaald.

Materiaal

De volgende materialen zijn beschikbaar.

 • Website
 • Handboek
 • Cursus van tien dagdelen voor professionals
 • Cursusboek
 • Programmatheorie
 • Cursus van twee dagen voor ouders uit de kerngroepen en professionals
 • Procesevaluatie

Ook zijn er voorbeelden van werkvormen, zes deelprogramma’s op thema’s, producten van diverse Wijkacademies, voortgangsverslagen en publicaties.

Ontwikkelaar

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP)
Contactpersoon: Saskia Moerbeek
E-mail: moerbeek@stichtingbmp.nl
Telefoon: 020-4282728
Website: www.wijkacademieopvoeden.nl

Onderzoek

 • Voor de programmatheorie is literatuuronderzoek gedaan en zijn professionals en ouders geïnterviewd (Maria Jonker Onderzoek & Advies, begeleidingscommissie Micha de Winter en Mariëtte de Haan, Universiteit van Utrecht, 2015).
 • In Rotterdam zijn ouders geïnterviewd en zijn bijeenkomsten geobserveerd (Fatma Gümüsşoy, masterstudent Hogeschool Rotterdam, 2017)
 • Literatuuronderzoek/internetsearch en interviews, vergelijking van drie verschillende instrumenten om de kracht van ouders te versterken via het stimuleren van het onderlinge gesprek en onderlinge steunstructuren (Verwey Jonker Instituut, 2017).
 • Onderzoek onder 12 professionals die Wijkacademies begeleiden/begeleid hebben (studenten HU, 2018).
 • Actieonderzoek naar de pilots Weerbaar Opvoeden van het ministerie SZW. Door KIS, Utrecht 2019

Beoordeling

Wijkacademie Opvoeden is een open en goed toegankelijke en goed uitvoerbare interventie. Op hoofdlijnen zit er een duidelijke structuur en opbouw in. De interventie past goed binnen de context van community organizing. De erkenningscommissie vindt vooral de uitwisseling en de wederzijdse steun tussen ouders met aandacht voor diversiteit bij opvoeding erg relevant. De interventie is beschreven aan de hand van verschillende theorieën over opvoeding, het belang van sociaal kapitaal, verbinding in het bevorderen van netwerken en sociale inclusie.