Koploper Dordrecht

In gemeente Dordrecht worden verschillende partijen actief betrokken bij beleid en uitvoering van cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Het versterken van de cliëntondersteuning in Dordrecht wordt gezien al een gezamenlijke ontwikkelopgave, waarin wordt samen gewerkt met o.a. MEE Plus, Sociaal Wijkteam Dordrecht, ContourdeTwern, Wmo-adviesraad en het Ouderplatform ZHZ. Cliëntondersteuning voor volwassenen is gepositioneerd als onderdeel van de integrale dienstverlening van het sociaal wijkteam. Echter, bij jeugd waar het sociaal wijkteam niet onafhankelijk kan zijn wordt cliëntondersteuning apart aangeboden. Op deze manier zet Dordrecht zich actief in om de onafhankelijkheid te waarborgen. Er lopen diverse pilots gericht op specifieke doelgroepen.

Ambities

Koploper Dordrecht heeft als ambitie om een sluitend aanbod van cliëntondersteuning te realiseren, specifiek voor de doelgroepen jeugdigen en hun ouders. Dordrecht zet daartoe in op drie op elkaar aansluitende voorzieningen om de toeleiding van jeugdigen met complexe problematiek naar passend aanbod te verbeteren. Daarnaast is de bekendheid van cliëntondersteuning in Dordrecht nog te beperkt en worden met name mensen die zorg mijden slecht bereikt. De tweede ambitie is om outreachend werken en het leggen van lijntjes tussen wijkteams en vindplaatsen te verbeteren. De derde ambitie is te onderzoeken wat nodig is voor goede cliëntondersteuning aan lvb-jongeren.

Acties

  • Pilot jeugd:
    • 1. Een advies- en meldpunt jeugd, waar een arts en een familie-ervaringsdeskundige samen spreekuur houden. Zij willen zich gaan inzetten op het vergroten van de vindbaarheid en beschikbaarheid van cliëntondersteuning voor de inwoners van Dordrecht.
    • 2. professionele cliëntondersteuning van hoge kwaliteit voor het meedenken en zo nodig bemiddelen in complexe casussen
    • 3. het aanstellen van een stadsmarinier met mandaat om vastlopende casussen los te trekken.
  • Een projectleider bij MEE met als taak de wijkteams te versterken in het out reachend contactleggen met o.a. ex-gedetineerden, daklozen en verslaafden.
  • Pilot lifecoach lvb: in Zwijndrecht

Contactpersonen

Stephan Haksteeg s.haksteeg@dordrecht.nl