Inzichten en tips voor effectievere samenwerking bij partnergeweld en complexe scheidingen

Van botsen naar verbinding tussen het sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein

Wanneer gezinnen te maken hebben met partnergeweld en complexe scheidingen, is een goede samenwerking tussen het sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein belangrijk. Professionals uit deze domeinen staan rondom het gezin en dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ieder van hen wil het beste voor ouders en kinderen, toch kunnen verschillen in denkbeelden, overtuigingen en ideeën over de juiste aanpak tot botsingen leiden. Hoe kunnen we van botsen naar verbinding gaan?

‘Het overkwam ons ook dat we merkten dat we elkaar maar bleven overtuigen. We bleken vanuit andere perspectieven te kijken en andere, maar even belangrijke, waarden na te streven. Om verder te komen, moesten we elkaar eerst het vertrouwen geven dat we elkaar echt goed hadden gehoord.’ – Saskia Daru, Senior projectleider sociale veiligheid, huiselijk en seksueel geweld bij Movisie en één van de auteurs van de publicatie.

Verschillende perspectieven in samenwerking

Professionals brengen ieder hun eigen perspectief, kennis en vaardigheden mee, maar net als iedereen hebben ze hun blinde vlekken. Verschillende visies op problemen en mogelijke oplossingen, kunnen voortkomen uit een andere kijk die professionals hebben op de situatie en uit oordelen over elkaar. Dit kan een effectieve aanpak belemmeren.

Drie essentiële vragen voor professionals

Professionals hebben elkaar nodig om een zo goed mogelijk antwoord te geven op vraagstukken waar vaak geen eenduidig antwoord op te geven is:

•    Is het veilig genoeg?   
•    Wat is er aan de hand? 
•    Wanneer kun je werken aan herstel? 

De nieuwe publicatie van het NJi, Movisie en het CCV benadrukt het belang van deze vragen als hulpmiddel om samenwerking te verbeteren en gezamenlijke oplossingen te vinden. Het legt uit hoe professionals elkaar kunnen helpen bij het vinden van blinde vlekken en het loslaten van oordelen over elkaar. Ook biedt het inspiratie voor het aangaan van dialoog, wanneer de samenwerking vastloopt. Tot slot staat er in de publicatie een kort en bondig totaaloverzicht van de aanpak van partnergeweld en complexe scheidingen.

Bekijk de publicatie op huiselijkgeweld.nl

Download de volledige publicatie