Wijkteams: collectief waar mogelijk, individueel waar nodig

Veel gemeenten zagen het inzetten van de sociale (wijk)teams als dé nieuwe oplossing in de aanpak van sociale problematiek. Vooral aandachtswijken en inwoners in een kwetsbare positie zouden hier baat bij hebben. Het oorspronkelijke doel: problemen in de wijk vroegtijdig signaleren en nabije, passende en laagdrempelige ondersteuning bieden om zo duurdere zorg te voorkomen. Hiervoor moesten de wijkteams onderdeel worden van de sociale infrastructuur en moest er worden ingezet op een collectieve aanpak. Maar uit peilingen van Movisie blijkt dat het wijkgericht werken vanuit de wijkteams een blijvend aandachtspunt is.

Staatsecretaris van Ooijen (VWS) roept op om betere voorzieningen in de wijk te realiseren en die ook vindbaar en toegankelijk te maken. “Passende ondersteuning begint immers bij mensen zelf, hun netwerk en (bestaande) voorzieningen en faciliteiten in de wijk”, aldus de staatssecretaris. De sociale basis verdient meer versterking en aandacht.

De lokale overheid, sociale (wijk)teams, (welzijns)organisaties, diensten en (collectieve) voorzieningen in de wijk, hebben samen de taak om ervoor te zorgen dat bewoners – ook als zij te maken hebben met een kwetsbaarheid – mogelijkheden hebben op een voor hen waardevolle manier mee te doen. Steun ervaren van sociale netwerken en steunsystemen in de wijk, erbij horen en ertoe doen op een manier die hun recht doet: het zijn veelbelovende ambities met hoge verwachtingen, die niet eenvoudig te realiseren zijn.

Outreachend werken, preventief werken en het faciliteren en ondersteunen van collectieve oplossingen zijn taken die bij de wijkteams nog onvoldoende uit de verf komen. En daar zijn allerlei redenen voor: van een enorme caseload tot toegenomen complexiteit van vraagstukken die veel tijd en expertise vergen. Een hoge uitstroom van professionals en wachtlijsten bij de ggz en jeugdzorg – waardoor wijkteamleden hun cliënten langer moeten helpen gedurende de overbruggingsperiode – spelen eveneens een grote rol.

>> Lees verder op Zorg&SociaalWeb