Welzijn op recept

esi - 15 mei 2015
Het doel van Welzijn op recept is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen. Welzijnsorganisaties en eerstelijnszorgvoorzieningen ontwikkelen lokale welzijnsarrangementen, waar mensen naar doorverwezen worden. Deze bestaan uit interventies die het welbevinden verhogen, zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk.

 

Uit onderzoek is gebleken dat deelnemers tevreden zijn met de welzijnsarrangenten. Wel hadden de meeste patiënten met een welzijnsrecept één of twee gesprekken met een welzijnscoach nodig om gemotiveerd te raken of om een keuze te maken. Door de interventie is structurele samenwerking ontstaan tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn. Ongeveer de helft van de zorgverleners vindt de kwaliteit van zorg hierdoor verbeterd. 

 

Doelgroep

 

De primaire doelgroep bestaat uit volwassenen met psychosociale problemen die regelmatig bij de huisarts komen. Eerstelijnszorgverleners van een huisartsenvoorziening en welzijnsprofessionals van een welzijnsorganisatie vormen de intermediaire doelgroep.

Doel

Het doel is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen.  Zij hebben hun mentale gezondheid en veerkracht zelf actief verhoogd. Doel voor de eerstelijnszorgverleners is dat ze mensen uit de primaire doelgroep met ‘Welzijn op recept’ doorverwijzen naar welzijnsprofessionals.

Aanpak

Bij Welzijn op recept verwijst een zorgverlener in de huisartsvoorziening de patiënt  naar een zogenaamd 'welzijnsarrangement' van de welzijnsorganisatie. Deze arrangementen bestaan uit interventies die het welbevinden van mensen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan. De lokale ontwikkeling van de arrangementen is een cruciaal onderdeel van de aanpak, omdat alleen zo arrangementen passend bij de patiëntenpopulatie en de mogelijkheden van de welzijnsorganisatie geboden kunnen worden.

Uitvoerende organisaties

Welzijn op recept wordt uitgevoerd door welzijnsorganisaties in samenwerking met eerstelijnszorgvoorzieningen, zoals een huisartsenpraktijk of een gezondheidscentrum.

 

Ontwikkelaar

Jeannette Smiesing (MOvactor)
jsmiesing@movactor.nl
030 603 37 48

 

 

Onderbouwing

Onderzoek

Uit twee onderzoeken (De Groot en Meijs, 2013; Sinnema, Muntingh, Smiesing & De Groot, 2014) is gebleken dat de deelnemers tevreden zijn met de welzijnsarrangementen. De meeste patiënten met een welzijnsrecept waren niet meteen gemotiveerd om deel te nemen of konden nog geen keuze maken voor een welzijnsarrangement. Zij kregen één of twee gesprekken met een welzijnscoach. Bij de deelnemers aan de arrangementen was veelal sprake van forse multiproblematiek, hoewel de interventie ook bedoeld is voor mensen met lichtere klachten. Door de interventie is structurele samenwerking ontstaan tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn. Ongeveer de helft van de zorgverleners vindt de kwaliteit van zorg hierdoor verbeterd.

 

 

Praktijkervaringen

Effectonderzoek

Samenvatting werkzame elementen

 • Het werken volgens de ‘Principes van duurzaam geluk’ zorgt voor duidelijkheid en structuur in het welzijnsaanbod.
 • Door zo veel mogelijk te werken met evidence based welzijnsinterventies, is de kans groter dat de klachten van de doelgroep  verminderen. Bovendien vergroot dat het vertrouwen van de eerstelijnszorgverleners in de werkzaamheid van het welzijnsaanbod.
 • De workshops met eerstelijnszorgverleners en welzijnsprofessionals samen zorgen ervoor dat ze meer op één lijn zitten.
 • De intentieverklaring en de samenwerkingsovereenkomst van huisartsvoorziening en welzijnsorganisatie borgen de samenwerking.
 • Het aan elkaar koppelen van  de psychosociale problemen in de wijk en het welzijnsaanbod vergroot de kans dat de doelgroep een passend welzijnsarrangement krijgt toegewezen.
 • Het vormgeven van de welzijnsarrangementen met pakkende namen en een brochure maakt de welzijnsarrangementen toegankelijk voor de verwijzer en de doelgroep.
 • De welzijnsarrangementen sluiten aan bij de individuele voorkeuren van de deelnemer.
 • De betrokkenheid van professionals bij de ontwikkeling van de welzijnsarrangementen vergroot het draagvlak.
 •  


  Beoordeling
  De interventie Welzijn op recept is in mei 2015 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. Als sterke punten van de interventie benoemen zij onder andere de verbinding die de interventie legt tussen psychosociale klachten en welbevinden.  Het implementatieplan is uitvoerig beschreven, met aandacht voor verschillende perspectieven. De interventie past uitstekend bij de kanteling van de Wmo.

   

   


  Praktijkvoorbeeld
  Casus 1.  Mevrouw B., 61 jaar
  De sociaalpsychiatrisch verpleegkundige in de eerste lijn verwijst na een aantal gesprekken mevrouw B. door. Haar partner is vijf jaar geleden overleden en ze vindt het alleen zijn nog steeds moeilijk en mist haar maatje. Ze werkt drie dagen per week en zou op andere dagen graag iets leuks doen en nieuwe mensen ontmoeten.  Zelf vindt ze het moeilijk om initiatief te nemen en contact te leggen. Mevrouw houdt van bewegen en buiten zijn en na een gesprek met de welzijnscoach komt ze uit op de activiteit begeleid zwemmen met verplichte lunch na afloop. Deze activiteit is bedoeld voor mensen voor wie het goed is om te bewegen maar die daarnaast ook behoefte hebben aan meer sociale contacten. Na de intensieve zwemles wordt er gezellig samen gegeten en onderling kennis gemaakt. Het doel is dat zij hier een maatje aan overhoudt met wie ze ook op andere dagen samen dingen kan gaan doen. Voor mevrouw B. is de zwemactiviteit met lunch de leukste ochtend van de week. Ze kijkt hier elke week naar uit. Na een aantal maanden besluit ze de stap te nemen om haar huis te verkopen en terug te gaan naar de regio waar ze vandaan komt. Door het welzijnsarrangement heeft ze meer zelfvertrouwen gekregen, ze weet beter wat ze wil en ze durft hier nu ook voor te gaan.

   

   


  Praktijkvoorbeeld
  Casus 2. Mevrouw F., 75 jaar
  Mevrouw F. is nog niet zo lang geleden samen met haar man in Nieuwegein komen wonen. Een mooie plek, naast een sloot waar haar man lekker kon vissen. Hij overlijdt heel onverwacht. Ze blijft achter met een hele grote tuin waar nog veel aan gedaan moet worden. Haar kinderen wonen verspreid over Nederland. Ze kent niemand in Nieuwegein en voelt zich eenzaam. Ze is rusteloos en eet slecht. Ze heeft moeite met zien en moet aan staar geopereerd worden. De huisarts verwijst haar door naar de welzijnscoach en ze komt op het spreekuur. Een lange woordenstroom volgt. Ze vertelt haar verhaal wat onsamenhangend en vraagt meer tijd dan er op het spreekuur is. Daarom volgt een wat langer durend huisbezoek. Ze wil graag iets buitenshuis gaan doen maar weet niet zo goed wat. Daarnaast zoekt ze hulp bij de tuin en bij wat andere praktische zaken. Er volgen nog wat gesprekken  en mevrouw raakt gemotiveerd om  zich op te geven voor een MBVO activiteit (Meer Bewegen Voor Ouderen). De welzijnscoach introduceert haar bij de bestaande groep. Ze vindt het leuk en komt nog een keer, maar daarna gaat ze minder vaak. Ze heeft het druk met haar kleinkinderen en wil graag haar huis en schuur opruimen. Er is een paar keer contact om haar te motiveren. Soms gaat ze wel maar vaker niet. Uiteindelijk bezoekt ze regelmatig de bingo en gaat ze eens per maand bij het buurtcentrum eten samen met een vriendin die ze in de wijk ontmoet heeft. Doordat ze bekend is geraakt met welzijn, heeft ze haar eigen activiteit gevonden. Het gaat inmiddels stukken beter met haar. Ze is minder gestrest en heeft meer controle over haar leven.

   

   

  Bekijk de video

  Downloads
  Methodebeschrijving_Welzijn_op_Recept_2