Gemeente Deurne

Vernieuwend vanwege de doorontwikkeling in samenhang met de doorontwikkeling van lokale gebiedsteams en wijknetwerken.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Deurne streeft naar cliëntondersteuning op vier niveaus: in de sociale basis, door de gebiedsteams, door de gespecialiseerde hulpverleners en door de individuele onafhankelijke cliëntondersteuning gepositioneerd naast de gebiedsteams. In gemeente Deurne zijn er zeven verschillende aanbieders onafhankelijke cliëntondersteuning. Een mix van professionals en vrijwilligers, die elk met hun eigen expertise vorm geven aan cliëntondersteuning. De samenwerking is vast gelegd in een convenant. Een coördinator van MEE zorgt voor onderlinge afstemming, uitwisseling en deskundigheidsbevordering. Specifieke functies die raken aan cliëntondersteuning: de erfbetreders, die boeren die de komende jaren te maken krijgen met specifieke milieu-eisen actief benaderen om met hen hun toekomstplannen te bespreken en hen te coachen om tot een passend en haalbaar levensbreed plan te komen. De overbruggingscoach Wmo-Wlz, die meedenkt bij vragen rond de keus om Wlz-indicatie aan te vragen.

Ambitie

In 2019 gaat Deurne verder met de doorontwikkeling van cliëntondersteuning.

Deurne heeft in 2019/2020 vier speerpunten:

  • Deskundigheidsbevordering en coördinatie onderlinge samenwerking informele en formele cliëntondersteuners, ook met het sociaal team.
  • Evaluatie huidige mantelzorgondersteuningsaanpak en zo nodig doorontwikkeling specifiek (cliënt)ondersteuningsaanbod mantelzorgers.
  • Overbruggingscoach Wmo/Wlz.
  • Erfbetreders: voortzetting, doorontwikkeling en monitoring.

Acties

  • Continuering coördinatie; ontwikkelen werkboek en draaiboek training (deze zal ook in andere gemeenten worden gegeven); uitbreiding pool met oa. ervaringsdeskundigen ggz.
  • Gesprekken met mantelzorgsteunpunt en inwonersvertegenwoordigers; zo nodig opstellen verbeterplan voor 2020. Hierin wordt opgetrokken met Veldhoven.
  • Inzet overbruggingscoach bij zowel gebiedsteams als cliëntondersteuners; kennisoverdracht, consultatie en zo nodig inschakelen.
    Lees hier over ervaringen in de pilot.
  • Verslag eerste fase erfbetreders; zoeken naar financiering voor toekomstige borging.

Contactpersoongegevens gemeente

Robbie Kuiper R.Kuiper@deurne.nl

Doorstart

Het koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar de versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Gemeente Deurne heeft met behulp van deze specifieke uitkering een doorstart gemaakt en blijft daarmee actief werken aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning.