Community Support

In de interventie Community Support worden mensen met een lage samenredzaamheid ondersteund door een supportmedewerker. Centraal in de begeleiding staat het uitgaan van mogelijkheden en krachten van de klant.

Download de interventiebeschrijving

Interventiebeschrijving-Community-Support.pdf 875.24 KB

Thumbnail

Doelgroep

De doelgroep van de interventie Community Support bestaat uit mensen met een lage samenredzaamheid, mensen met problemen in hun zelfredzaamheid die onvoldoende steun ervaren van hun sociale netwerk om zichzelf te redden op één of meer levensterreinen.

Doel

Het hoofddoel van Community Support is het vergroten van de samenredzaamheid zodat klanten met hulp van hun sociale netwerk met emotionele en sociale uitdagingen in het dagelijks leven kunnen omgaan.

Aanpak

In de interventie Community Support worden mensen met een lage samenredzaamheid ondersteund door een supportmedewerker. Centraal in de begeleiding staat het uitgaan van mogelijkheden en krachten van de klant. Dit vinden we terug in de basishouding van de supportmedewerker. De supportmedewerker is een coach die zich goed kan inleven in het dagelijks leven van de klant – een expert van het dagelijks leven – en die de klant ondersteunt om zelf gestelde doelen te behalen. De supportmedewerker richt zich altijd op het gebruikmaken van de sterke kanten van de persoon zelf en het benutten van steun uit diens omgeving. In de begeleiding werken we met de supportcyclus, die bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Bepalen van de richting
 2. Betrekken van het netwerk
 3. Coachings- / veranderingsperiode
 4. Evaluatie van de ondersteuning. De verschillende onderdelen van de supportcyclus kunnen tegelijkertijd plaatsvinden en worden herhaald en bijgesteld zo vaak als nodig. Ze worden vastgelegd in het (digitale) samenwerkingsplan.

Materiaal

Het volgende materiaal is beschikbaar over de interventie Community Support.

 • Handboek Community Support, geschreven door L. Mur, uitgegeven in 2015 door Leuker.nu. Het handboek geeft een praktische handleiding voor het uitvoeren van de interventie.
 • Hulpmiddelen ontwikkeld voor de uitvoering van Community Support
  - Netwerkkaarten
  - Werkinstructie netwerkanalyse
  - Checklist methodisch werken
  - Checklist plannen en evaluaties
  - Mindmaps
  - Digitaal klantvolgsysteem: in het volgsysteem zijn de volgende modules opgenomen: Sterkte-analyse, Netwerkanalyse, Steungroepverslagen, Samenwerkingsplan, Evaluatie.

Deze hulpmiddelen zijn te verkrijgen via de organisatie Community Support. Voor iedereen die de training gevolgd heeft, staan deze documenten ter beschikking. Het volgsysteem is geen formulier.

Ontwikkelaar

Community Support
info@communitysupport.nl
050 311 72 72
Website: www.communitysupport.nl
Contactpersoon
Nelly Heijs
n.heijs@communitysupport.nl
050 311 72 72

Onderzoek

Onderzoek naar praktijkervaringen
Er zijn drie evaluatieonderzoeken gedaan naar de praktijkervaringen met de interventie Community Support (Heijs, 2005; Heijs, 2009; Vos, 2012). Daarnaast zijn er twaalf cliënttevredenheidsonderzoeken gehouden. De professionals die de interventie uitvoeren, ervaren het vinden van een goede balans tussen de regie overnemen en deze bij de klant neerleggen als een zoektocht. Wanneer een medewerker eenmaal de regie heeft overgenomen, kan het lastig zijn voor zowel de professional als de klant om de regie weer bij de klant terug te krijgen. De professionals geven aan dat het werken met kleine doelen goed werkt, omdat kleine successen dan ook zichtbaar worden. Ook is het belangrijk niet te veel nadruk te leggen op de doelen. Professionals geven aan dat het werken met steungroepen en het benutten van het eigen netwerk van de klant goede resultaten geeft in de begeleiding. De klant voelt zich meer gesteund. Professionals ervaren het wel als een nadeel dat het organiseren van steungroepbijeenkomsten veel tijd kost. Uit de klanttevredenheidsonderzoeken komt een hoge score op de tevredenheid over de ondersteuning en bejegening van de Community Support medewerker.

Effectonderzoek
Er zijn drie effectonderzoeken gedaan naar de interventie Community Support.

Uit het monitoringonderzoek van Vos (2012) blijkt dat de interventie van Community Support positieve effecten heeft op het vergroten van participatie, het verminderen van eenzaamheid, het vergroten en verbeteren van het netwerk, het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht) en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Uit het monitoringonderzoek van Meijer (2011) blijkt dat niet aangetoond kan worden dat de interventie van Community Support – het inzetten van steungroepen – effect heeft op het welzijn van mensen met sociale problemen. Alle resultaten die het effect van de interventie konden aantonen, bleken niet significant.

Uit het monitoringonderzoek van Hendriksen & Michon (2009) komt naar voren dat de eenzaamheid onder klanten van Community Support is afgenomen. Bij de voormeting was 19% van de klanten niet eenzaam, dit percentage is bij de nameting toegenomen tot 33%. Daarnaast is 43% van de klanten minder eenzaam geworden en heeft 86% een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het vlak van sociale contacten.

Beoordeling

Community Support is in februari 2021 (opnieuw; na vijf jaar worden beoordeelde interventies herbeoordeeld) door een onafhankelijk panel als Goed Beschreven beoordeeld. De interventie sluit aan bij het actuele vraagstuk: hoe organiseer je een participatiesamenleving? Daarnaast waarderen de beoordelaars dat Community Support zich volledig richt op het versterken van het sociale netwerk rondom kwetsbare burgers. Samenwerken met dit netwerk wordt vaak in beleidskringen genoemd maar in de praktijk nog weinig concreet aan gewerkt. Ten slotte waarderen de beoordelaars het vele onderzoek dat gedaan is naar de bruikbaarheid en de effecten van de interventie.