Community Support

2 december 2015

Het doel van Community Support is het vergroten van de samenredzaamheid, zodat mensen in staat zijn met hulp van hun sociale netwerk hun problemen op te lossen. Centraal in de begeleiding staat het uitgaan van mogelijkheden en krachten.

Methodebeschrijving-community-support.pdf 605.65 KB

Thumbnail

In evaluatieonderzoek noemen professionals het werken met kleine doelen, steungroepen en het benutten van het eigen netwerk van cliënten als succesfactoren. Cliënten geven de ondersteuning van de professional een hoge score in tevredenheidsonderzoeken. Uit monitoringonderzoek blijkt dat de methode positieve effecten heeft op onder meer het verminderen van eenzaamheid, het vergroten van participatie en het verbeteren van het sociale netwerk.

Doelgroep

De doelgroep van de interventie Community Support zijn mensen met een lage samenredzaamheid (mensen met problemen in hun zelfredzaamheid die onvoldoende steun ervaren van hun sociale netwerk om zichzelf te redden op één of meer levensterreinen) die zelfstandig wonen en een indicatie hebben voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet op de jeugdzorg.Doel

Doel

Het hoofddoel van Community Support is het vergroten van de samenredzaamheid, zodat klanten in staat zijn met hulp van hun sociale netwerk hun problemen in het dagelijks leven op te lossen.

Aanpak

In de interventie Community Support worden mensen met een lage samenredzaamheid ondersteund door een supportmedewerker. Centraal in de begeleiding staat het uitgaan van mogelijkheden en krachten. Dit vinden we terug in de basishouding van de supportmedewerker. De supportmedewerker is een coach die zich goed kan inleven in het dagelijks leven van de klant (een expert van het dagelijks leven) en die de klant ondersteunt om zijn zelf opgestelde doelen te behalen. De supportmedewerker richt zich altijd op het gebruikmaken van de sterke kanten van de persoon zelf en het b benutten van steun uit de omgeving. In de begeleiding werken we met de supportcyclus, die bestaat uit de volgende onderdelen.
1. Bepalen van de richting
2. Betrekken van het netwerk
3. Coachings- / veranderingsperiode
4. Evaluatie van ondersteuning.

De verschillende onderdelen van de supportcyclus kunnen tegelijkertijd plaatsvinden en worden herhaald en bijgesteld zo vaak als nodig. Ze worden vastgelegd in het (digitale) samenwerkingsplan.

Uitvoerende organisaties

De interventie kan worden toegepast door instellingen die begeleiding bieden aan mensen die zelfstandig wonen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, forensische zorg, jeugdzorg, welzijnsorganisaties en sociale teams / centra voor jeugd en gezin binnen gemeenten.

Ontwikkelaar
Community Support
Nelly Heijs
info@communitysupport.nl
n.heijs@communitysupport.nl
050-3117272
www.communitysupport.nl

Onderzoek

Onderzoek naar praktijkervaringen
Er zijn drie evaluatieonderzoeken gedaan naar de praktijkervaringen met de interventie Community Support (Heijs, 2005; Heijs, 2009; Vos, 2012). Daarnaast zijn er vijf cliënttevredenheidsonderzoeken gehouden (Triqs, 2009a; Triqs, 2009b; Triqs, 2009c; Triqs, 2011a; Triqs, 2011b). De professionals die de interventie uitvoeren, ervaren het vinden van een goede balans tussen de regie overnemen en deze bij de klant neerleggen als een zoektocht. Wanneer een medewerker eenmaal de regie heeft overgenomen, kan het lastig zijn voor zowel de professional als de klant om de regie weer bij de klant terug te krijgen. De professionals geven aan dat het werken met kleine doelen goed werkt, omdat kleine successen dan ook zichtbaar worden. Ook is het belangrijk niet te veel nadruk te leggen op de doelen. Professionals geven aan dat het werken met steungroepen en het benutten van het eigen netwerk van de cliënt goede resultaten geeft in de begeleiding. De cliënt voelt zich meer gesteund. Professionals ervaren het wel als een nadeel dat het organiseren van steungroepbijeenkomsten veel tijd kost. Uit de cliënttevredenheidsonderzoeken komt een hoge score op de tevredenheid over de ondersteuning en bejegening van de Community Support medewerker.

Effectonderzoek
Er zijn drie effectonderzoeken gedaan naar de interventie Community Support.

Uit het monitoringonderzoek van Vos (2012) blijkt dat Community Support positieve effecten heeft op het vergroten van participatie, het verminderen van eenzaamheid, het vergroten en verbeteren van het netwerk, het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht) en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Uit het monitoringonderzoek van Meijer (2011) blijkt dat niet aangetoond kan worden dat de interventie van Community Support (het inzetten van steungroepen) effect heeft op het welzijn van mensen met sociale problemen. Alle resultaten die het effect van de interventie konden aantonen, bleken niet significant.

Uit het monitoringonderzoek van Hendriksen & Michon (2009) komt naar voren dat de eenzaamheid onder cliënten van Community Support is afgenomen. Tijdens de voormeting was 19% van de klanten niet eenzaam, dit percentage is bij de nameting toegenomen tot 33%. Daarnaast is 43% van de klanten minder eenzaam geworden en heeft 86% van de klanten een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het vlak van sociale contacten.

Samenvatting werkzame elementen

  • Er is sprake van een positieve benadering: Krachten, aanleg en talenten staan centraal in plaats van de handicap of beperkingen.
  • De regie ligt bij de klant, de klant kan zelf (mee)beslissen.
  • Aansluiten bij de leerstijl van de klant.
  • Het betrekken van het sociale netwerk van de klant door het vormen van een steungroep.
  • Participatie bevorderen.
  • Er is sprake van intensieve coaching door de supportmedewerker en doelen worden telkens opnieuw bekeken en zo nodig bijgesteld.
  • Supportmedewerker is rolmodel.
Beoordeling
Community Support is in december 2015 door een onafhankelijk panel als Goed Beschreven beoordeeld. De interventie sluit aan bij de actualiteit: de hulpvrager en diens potenties zijn het uitgangspunt van de interventie. Daarnaast waarderen de beoordelaars de hoeveelheid onderzoek naar de interventie en de toepassing van de interventie.