Futsal Chabbab

31 oktober 2015

Futsal Chabbab zet zaalvoetbal in om jongens en meisjes te bereiken die vaak op straat te vinden zijn. Doel is om schooluitval en overlast te verminderen. De jongeren worden in en buiten de sportschool op hun gedrag gecoacht en volgen verplicht huiswerkbegeleiding als schoolprestaties achterblijven. Er wordt nauw samengewerkt met onder meer gemeente, scholen, politie en jongerenwerk.

Download de uitgebreide interventiebeschrijving:

Methodebeschrijving-futsal-chabbab.pdf 671.67 KB

Thumbnail

In onderzoek naar praktijkervaringen geven mentoren en docenten aan dat het gedrag van jongeren met huiswerkbegeleiding op school verbetert en dat ze beter aanspreekbaar zijn op houding en gedrag. Jongeren waarderen het vertrouwen, de individuele ondersteuning en een bepaalde mate van autonomie. Ze zijn minder enthousiast over de huiswerkbegeleiding en de coaching op hun gedrag.

Doelgroep

Doelgroep van  de interventie Futsal Chabbab zijn jongens en meisjes tussen de 9 en 16 jaar oud in aandachtwijken waar schooluitval hoog is en er veel overlast op straat wordt ervaren. De interventie richt enerzijds op jongeren die vaak op straat ‘hangen’ en al in de ‘straatcultuur ’betrokken zijn en anderzijds  op basisschoolkinderen die zich daar (op latere leeftijd) toe aangetrokken kunnen voelen.

Doel

  1. Schooluitval is teruggedrongen, waardoor kansen van jongeren vergroot worden.
  2. De door de jongeren veroorzaakte overlast op straat is teruggedrongen en/of wordt voorkomen.

Aanpak

Futsal Chabbab is een interventie waarin door middel van spel (zaalvoetbal), coaching en huiswerkbegeleiding jongeren worden bereikt die vaak op straat te vinden zijn. In deze interventie bouwt de trainer een vertrouwensrelatie met de jongeren op om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen. De voetbaltraining is het middel om de jongeren te bereiken en te motiveren. De band die wordt opgebouwd, maakt dat ze blijven.

De aanpak van Futsal Chabbab is integraal: zij verbindt de leefgebieden (gezin, school én wijk) van jongeren met elkaar. De trainer is de spil in een netwerk rond de jongeren waarin ze gekend worden en hun gedrag (h)erkend wordt. Jongeren worden in en buiten de sportzaal op hun gedrag gecoacht en leren vaardigheden die ook buiten de sport behulpzaam zijn. Kern van de gebruikte benadering zijn ‘positief coachen’, ‘de arm om je heen’ en ‘consequente aanpak’.

Jongeren van wie de schoolprestaties achter blijven, gaan verplicht naar huiswerkbegeleiding. Aanwezigheid en voortgang worden gerapporteerd aan de trainer. Er wordt nauw samengewerkt met gemeente, scholen, jongerenwerk, politie, straatcoaches, et cetera.

Uitvoerende organisaties

Aan het type organisatie worden geen specifieke eisen gesteld. Futsal Chabbab is tot nu toe in twee soorten organisaties uitgevoerd: als zelfstandig sociaal ondernemer met vrijwilligers, ondersteund door een stichting die fondsen werft en door speciaal daarvoor opgeleide jongerenwerkers van een welzijnsorganisatie in samenwerking met een Sportservicepunt.

Ontwikkelaar
Saïd Achouitar
Pieter Postplein 34
6543 LW Nijmegen
info@futsalchabbab.nl
06 1635 77 33
www.futsalchabbab.nl

Onderzoek

Er zijn meerdere onderzoeken naar praktijkervaringen gedaan (Sleegers, 2013; Van der Ven, 2009; Sen, Sen & Sorlu, 2012; Demir, 2012). Mentoren en docenten geven aan dat het gedrag van de jongeren met huiswerkbegeleiding op school verbetert. Ook andere partners in de wijken waar Futsal Chabbab actief is, bevestigen dat de korte lijnen met de trainer ertoe leiden dat jongeren beter aanspreekbaar zijn op houding en gedrag en dat overlastgevend gedrag afneemt.

Jongeren geven aan dat zij worden aangetrokken door de voetbaltraining. Minder enthousiast zijn ze over de huiswerkbegeleiding, ook al zien ze er wel het nut van in. Dit wordt ondersteund door de observatie dat de wijze waarop jongeren voor huiswerkbegeleiding gemotiveerd worden beter kan. Wat jongeren positief ervaren zijn vooral de waardering, het vertrouwen en de individuele ondersteuning van de ontvangen coaching. Daarnaast geven zij aan het belangrijk te vinden zelf een aantal dingen te kunnen bepalen, een bepaalde mate van autonomie te hebben.

Samenvatting werkzame elementen

  • Een cultuur sensitieve trainer/ coach, trainer is een rolmodel uit de doelgroep en in staat een vertrouwensrelatie op te bouwen.
  • Jongeren voetballen graag.
  • De trainer is de schakel tussen jongeren, ouders, leraren, huiswerkbegeleiders en sociale omgeving en hulpverleners.
  • Community based en integrale aanpak: leefgebieden van de jongeren worden met elkaar verbonden door een sterk netwerk (sport, school, wijk, thuis) en een stevige sociale controle.
  • De combinatie van sport, het pedagogisch programma (coaching) en de huiswerkbegeleiding.
  • Een groepsmatige strenge aanpak (‘voor wat hoort wat’ beginsel) in combinatie met individuele aandacht en positieve bekrachtiging.
  • Het aanleren van zelfdiscipline, zelfvertrouwen en vaardigheden die ook buiten de sport behulpzaam zijn.
  • Laagdrempelig: iedereen mag en kan meedoen.
Beoordeling
Futsal Chabbab is in oktober 2015 door een onafhankelijk panel als Goed Beschreven beoordeeld. Beoordelaars waarderen de verbinding van verschillende leefwerelden (school, vrije tijd, wijk, thuis). Het werken met rolmodellen geeft jongeren een herkenbaar voorbeeld en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. De interventie heeft een pragmatistische insteek: met een positieve benadering van jongeren worden aantrekkelijke alternatieven voor hangen op straat geboden.