3 vrouwen aan tafel praten met elkaar

GRIP & GLANS groepscursus

De GRIP&GLANS groepscursus is ontwikkeld voor vrouwen van 50 jaar en ouder (geen eindleeftijd) die een verminderd subjectief welbevinden, waaronder gevoelens van eenzaamheid, en weinig eigen regie (dreigen te) ervaren. Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals verlies van dierbare(n), scheiding, werkloosheid, (zware) mantelzorg, relatie-, familie-, gezondheids- of financiële problemen, zingevingsvragen, etc. Door combinatie en cumulatie van problemen kan een neerwaartse spiraal ontstaan, met uiteindelijk een toenemende vraag naar zorg tot gevolg.

Download de volledige methodebeschrijving

Interventiebeschrijving-Grip-en-Glans-februari-2023.pdf 672.95 KB

Thumbnail

De GRIP&GLANS groepscursus leert mensen om zelf deze spiraal om te buigen in een opwaartse spiraal. De GRIP&GLANS groepscursus is gebaseerd op de Zelf-Management-van-Welbevinden theorie en bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na drie maanden. De deelnemers leren (weer) te ontdekken wat ze belangrijk vinden voor hun eigen welbevinden (glans), waaronder eenzaamheid, en hoe ze (weer) meer eigen regie (grip) kunnen ervaren. De interventie is geschikt voor mensen die zowel actief als preventief hieraan willen werken.  

Doelgroep 

De GRIP&GLANS groepscursus is ontwikkeld voor 50+ vrouwen (geen eindleeftijd) die een verminderd subjectief welbevinden, waaronder gevoelens van eenzaamheid, en weinig eigen regie (dreigen te) ervaren, met kans op een negatieve spiraal. Oorzaken kunnen divers zijn. De interventie is geschikt voor mensen die zowel actief als preventief hieraan willen werken. 

Doel 

Deelnemers ervaren meer zelfmanagementvaardigheid, meer welbevinden en minder eenzaamheid. Wanneer zelfmanagementvaardigheid, welbevinden en eenzaamheid, zoals gemeten met gevalideerde vragenlijsten, significante en relevante verbeteringen laten zien, is het hoofddoel (op groepsniveau) bereikt. Op individueel niveau is het doel bereikt als een deelnemer dat in subjectieve bewoordingen aangeeft. 

Aanpak 

De interventie bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na drie maanden. Groepen bestaan uit acht tot twaalf deelnemers en worden geleid door één of twee getrainde G&G-docenten. Elke bijeenkomst omvat, naast informatie en uitleg, oefeningen over het werken met de GLANS-schijf die de vijf kerndomeinen van welbevinden weergeeft, en het toepassen van zelfmanagementvaardigheden. 

Materiaal 

Voor het geven van de GRIP&GLANS groepscursus zijn verschillende materialen ontwikkeld. Voor de werving zijn er voorbeelden van folders, persberichten, workshops. Voor de uitvoering is de Docentenhandleiding voor de GRIP&GLANS groepscursus beschikbaar, evenals de G&G Werkmap voor deelnemers. Voor de effectmetingen zijn gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten beschikbaar. 

Onderzoek 

Naar de uitvoering van de interventie zijn meerdere (deel)studies gedaan. Gekeken is naar: 1) werving en bereik, 2) uitvoerbaarheid van de interventie, 3) waardering door doelgroep, uitvoerders en beleid en 4) factoren bij de implementatie. Over het algemeen zijn de resultaten positief. Enkele aspecten vergen meer aandacht, zoals het bereik van de doelgroep.  

Naar de behaalde effecten zijn meerdere studies gedaan, die alle laten zien dat de interventie tot significante verbeteringen leidt in zelfmanagementvaardigheid, welbevinden, en (in enkele studies) eenzaamheid, met gemiddeld middelgrote effecten. Recent wordt onderzoek gedaan naar bredere doelgroepen, met ook mannen, mensen < 50 jaar en (langdurig) bijstandsgerechtigden. De eerste ervaringen zijn positief.

Beoordeling
De interventie Grip en Glans groepscursus is in maart 2023 opnieuw erkend als effectief door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De interventie voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit. Er zijn voldoende studies, conform de criteria, die goede aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de interventie. De commissie geeft aan Grip en Glans een prachtige interventie te vinden, waar een brede doelgroep profijt van kan hebben. De commissie is zeer lovend over de interventiebeschrijving en zij heeft er veel waardering voor dat Grip en Glans in de praktijk leeft en tegelijkertijd ook naar de langere termijn kijkt. Daarnaast heeft de commissie er veel waardering voor dat blijvend ingezet wordt op onderzoek naar Grip en Glans.