GrowCare

Er is een grote kloof in Nederland tussen inwoners zonder en met perspectief, zonder en met kansen, kwetsbaar en kansrijk. Dit zorgt voor persoonlijke drama’s en (publieke) organisaties hebben veel moeite om deze kloof op effectieve wijze te dichten. Daarnaast kost het de maatschappij veel geld. Binnen deze context richt de interventie GrowCare zich op positieve verandering in organisaties die deze kloof willen dichten en beoogt hierbij duurzame groei voor zowel inwoners als de organisaties daaromheen. De interventie is gericht op het handelen van professionals in het sociaal domein.

Download de interventiebeschrijving

Interventiebeschrijving-GrowCare.pdf 2.14 MB

Thumbnail

Doelgroep

De primaire doelgroep bestaat uit inwoners met problemen op meerdere leefvelden ofwel: multiproblematiek. Hiermee wordt bedoeld: elke combinatie van problematiek op minimaal twee leefvelden. De leefvelden uit GrowCare zijn: Geld, Wonen, Gezondheid, Opgroeien, Persoonlijke Ontwikkeling, Sociale Relaties, Zelforganisatie en Veiligheid. De interventie is ontwikkeld als lokale aanpak in achterstandswijken waar een samenhangende aanpak nodig is om de multiproblematiek duurzaam op te lossen.

De intermediaire doelgroepen:

 • Een centrale rol binnen de intermediaire doelgroep is weggelegd voor de kerngroep. Deze bestaat uit sleutelfiguren uit de betrokken organisatie(s) die de interventie uitvoeren. De sleutelfiguren zijn enerzijds uitvoeringsprofessionals (coaches) en anderzijds organisatieprofessionals.
  - De uitvoeringsprofessionals (coaches) zetten de interventie direct in bij de inwoner.
  - De organisatieprofessionals (een selectie van beleidsmedewerkers, managers en bestuurders) faciliteren de uitvoering van de interventie en werken samen met de uitvoeringsprofessionals aan borging van uitvoeringskracht waarmee kwetsbare inwoners duurzaam uit achterstand groeien.
 • Via de uitvoering van de interventie door de kerngroep worden ook ketenpartners bereikt. Dit zijn bijvoorbeeld schuldhulpverleners, gespecialiseerde (jeugd)hulpverleners, medewerkers woningcorporatie, huisarts.

Doel

GrowCare richt zich op een positieve verandering in organisaties zodat deze in staat zijn om gezinnen beter en vanuit een duurzaam perspectief vooruit te helpen. Om dit te bereiken wordt vanuit de interventie gewerkt aan twee doelen. Het eerste doel is om inwoners en gezinnen te laten groeien naar een stabiele situatie. Dit gaat om (financiële) bestaanszekerheid, woonsituatie, veiligheid, gezondheid, sociale relaties en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee omvat het alle leefvelden. Hiernaast wordt binnen de interventie ook gewerkt vanuit het doel dat de inwoner vaardigheden bezit en gedrag vertoont om deze stabiliteit in stand te houden.

Het tweede onderdeel van de interventie is het ontwikkel- en leereffect voor de organisatie. Het bijbehorende doel voor de intermediaire doelgroep is: bereid en in staat zijn om zodanig te handelen dat de groei van de inwoner centraal staat.

Ontwikkelaar

Uitvoeringsbrigade
Contactpersoon: Suzan Daamen
E-mail: suzan@uitvoeringsbrigade.nl
Telefoon: 06 43 90 81 20
Website: www.uitvoeringsbrigade.nl

Aanpak

Zowel individuele professionals als organisatie gaan aan de slag met GrowCare in de bestaande lokale setting. Het doel daarbij is om inwoners uit achterstand te laten groeien. Dit dynamische en interactieve proces omvat activiteiten op het niveau van inwoners en professionals. Deze vallen uiteen in coaching van inwoners enerzijds en het praktijkgestuurd ontwikkelen van de organisatie anderzijds. Vanuit de samenhang tussen deze activiteiten wordt organisatieontwikkeling vanuit de praktijk tot stand gebracht.

Het werken met GrowCare positioneert zich aanvullend aan de lokale context, werkwijze en kwaliteiten. Dit betekent dat werken met GrowCare het rendement van de lokale aanpak vergroot, maar dat het deze aanpak niet verdringt. Wanneer een organisatie wil werken vanuit GrowCare wordt dit implementatieproces voor een periode van ongeveer drie jaar begeleid door de Uitvoeringsbrigade. De Uitvoeringsbrigade speelt een centrale rol in de lokale implementatie en borging van GrowCare en positioneert zich daarbij als een tijdelijke toevoeging aan het lokale landschap binnen het sociaal domein. De Uitvoeringsbrigade voert samen met de kerngroep de interventie-activiteiten uit (coaching van gezinnen en praktijkgestuurd ontwikkelen). Het doel van de uitvoering van activiteiten vanuit de rol van de Uitvoeringsbrigade is om de aanpak op lange termijn te borgen in het lokale landschap. Dit gebeurt doordat zij handson en vanuit nabijheid intensief aan de slag gaan met de lokale kerngroep waarbij de interventie in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd en de Uitvoeringsbrigade zich in de loop van de drie jaar steeds meer ‘terugtrekt’.

Materiaal

Onderstaande materialen zijn beschikbaar voor uitvoering, werving en evaluatie van de interventie.

 • Handboek
 • Ondersteunende materialen
 • GrowPad
 • Trainingen

Onderzoek

Een overzicht van de beschikbare onderzoeken naar GrowCare als interventie:

 • Onderzoek door Super, Bouwman & Verkooijen (2018-2020) naar de integrale aanpak GrowCare waar inwoners (N=6) aan hebben deelgenomen.
 • Een evaluatieonderzoek door Akkermans & Oudejans (januari 2021, niet openbaar) naar het programma ‘Thumbs Up Way Up’ waar de interventie GrowCare onderdeel van was. Hieraan hebben 49 professionals deelgenomen.
 • Onderzoeksactiviteiten door Borgman (2021) waarbij gebruik is gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve data vanuit inwoners (N=224) en professionals (N=8) die met GrowCare hebben gewerkt.

Beoordeling

De interventie GrowCare is in juni 2022 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De beoordelaars prijzen de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de interventie en de mooie ondersteunende instrumenten. De methodiek bereikt groepen die in reguliere hulpverlening gemakkelijk uitvallen. Dat is erg krachtig en maakt het verschil ten opzichte van reguliere hulpverlening. De methodiek is ook gericht op duurzame verbetering van de hulpverlening. Bovendien wordt aandacht besteed aan kwaliteitsbewaking op zowel individueel als organisatieniveau.