Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) is een methode om meer leden van (sport)verenigingen te interesseren voor vrijwilligerstaken. In vier workshops worden praktische stappen uitgewerkt. Hierbij is onder meer aandacht voor het inventariseren van alle taken, imagoverbetering van het vrijwilligerswerk en het persoonlijk benaderen van alle leden.

Download de uitgebreide methodebeschrijving.

Methodebeschrijving-MeerVrijwilligersinKortereTijd.pdf 806.25 KB

Thumbnail

In een klanttevredenheidsonderzoek zijn zowel de sportverenigingen als de workshopleiders positief over de methode. Driekwart van de deelnemende sportverenigingen heeft het beoogde aantal nieuwe vrijwilligers gehaald. Het opvangen van de nieuwe vrijwilligers is wel een aandachtspunt.

Doelgroep

De doelgroep van de methode Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (hierna aangeduid als MVKT) bestaat uit alle (ouders van jeugd)leden van sportverenigingen. De intermediaire doelgroep bestaat een projectteam van vrijwilligers die zich inzetten om meer vrijwilligers te werven voor hun eigen vereniging.

Doel

Het hoofddoel van de methode MVKT is dat (sport)verenigingsleden die nog niet vrijwillig actief zijn, meer vrijwilligerstaken gaan uitvoeren. Het doel van de methode is bereikt indien er na een periode van enkele maanden meer leden vrijwilligerswerk voor de vereniging zijn gaan doen.

Aanpak

De methode bestaat uit de volgende stappen die in vier cursuscursusavonden worden doorlopen.

  • Alle bestaande vrijwilligerstaken in kaart brengen en een vacaturelijst maken.
  • Het vrijwilligerswerk binnen de vereniging positief voor het voetlicht brengen en middels een campagne de doelgroep bekend maken met de wervingsactie die gaat komen.
  • Een e-mail of brief versturen naar de doelgroep met een aankondiging dat ieder lid en iedere ouder benaderd gaat worden voor vrijwilligerswerk.
  • De doelgroep bellen of persoonlijk aanspreken met de vraag of deze persoon zich wil inzetten voor de vereniging. Centraal staat hierbij een match te maken tussen kennis/kunde van de potentiële vrijwilliger met de best passende vacature.
  • De nieuwe vrijwilligers hun taak geven en hen hierbij begeleiden.
  • Vrijwilligersbeleid maken.

In de eerste cursusavond staat het inventariseren en plannen centraal. In de tweede cursusavond gaat het om het creëren van een positief imago van het vrijwilligerswerk. De derde cursusavond staat in het teken van de wervingsactie, het belangrijkste onderdeel van de methode waarbij de doelgroep persoonlijk wordt benaderd. De vierde cursusavond draait om het behouden van de vrijwilligers en het beleidsmatig inbedden van vrijwilligerswerk

Uitvoerende organisaties

De cursus wordt aan verenigingen aangeboden door een gemeente, sportbond of koepelorganisatie, maar verenigingen kunnen deze ook zelfstandig afnemen aan de hand van e-learning (met begeleiding op afstand).

Ontwikkelaar
Team Sportservice
Florapark 11
2011 HK Haarlem
T: 023 531 21 94

Contactpersoon: Hubert Habers
E: hhabers@teamsportservice.nl 
Website: www.meerinkorteretijd.nl

Onderzoek

Het onderzoek (Vermeer, 2012) is een klanttevredenheidsonderzoek onder de cursisten van de methode MVKT. Zowel de sportverenigingen als de cursusleiders zijn positief over de methode. Beide groepen geven aan dat hun doelen zijn behaald. Bijna driekwart van de cursusleiders (73%) geeft aan dat sportverenigingen ook daadwerkelijk vrijwilligers zijn gaan werven. Van de ondervraagde sportverenigingen zegt 76% dat ze het aantal vrijwilligers dat ze voor aanvang van de cursus wilden werven, ook daadwerkelijk hebben geworven. Het opvangen van de nieuwe vrijwilligers is een belangrijk aandachtspunt. Het gemiddelde rapportcijfer voor de cursus is 7,8 en het gemiddelde rapportcijfer voor de cursusleiders is 8,1.

In 2015 heeft Team Sportservice een inhoudelijke evaluatie van de methode uitgevoerd onder de cursusleiders. Destijds waren er 16 cursusleiders, waarvan 8 de evaluatie hebben ingevuld. Zij hebben samen 79 trajecten begeleid. Naar aanleiding van de evaluatie zijn diverse wijzigingen aan de methode doorgevoerd. Belangrijke wijzigingen zijn dat we niet meer spreken over een bel-actie maar over een wervingsactie (persoonlijke benadering kan ook op andere manieren) en dat er een nieuwe website is gekomen.

Beoordeling

De interventie Meer vrijwilligers in kortere tijd is in november 2020 (opnieuw; na vijf jaar worden beoordeeld interventies herbeoordeeld)door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. Sterke punten die beoordelaars benoemen zijn onder andere de projectmatige aanpak en de uitvoering door reeds betrokken leden en vrijwilligers. De website bevat veel materiaal en de opzet en inhoud van de cursusavonden zijn duidelijk beschreven.