Meer vrijwilligers in kortere tijd

10 november 2014

MVKT is een methode om meer leden van (sport)verenigingen te interesseren voor vrijwilligerstaken. In vier workshops worden praktische stappen uitgewerkt. Hierbij is onder meer aandacht voor het inventariseren van alle taken, imagoverbetering van het vrijwilligerswerk en het persoonlijk benaderen van alle leden.

Download de uitgebreide methodebeschrijving.

Methodebeschrijving-meer-vrijwilligers-in-kortere-tijd.pdf 283.31 KB

Thumbnail

In een klanttevredenheidsonderzoek zijn zowel de sportverenigingen als de workshopleiders positief over de methode. Driekwart van de deelnemende sportverenigingen heeft het beoogde aantal nieuwe vrijwilligers gehaald. Het opvangen van de nieuwe vrijwilligers is wel een aandachtspunt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit de leden van (sport)verenigingen die geen vrijwilligerstaken voor hun vereniging uitvoeren. De intermediaire doelgroep bestaat uit (bestuurs)leden van (sport)verenigingen die al vrijwilligerstaken voor hun vereniging uitvoeren en meer vrijwilligers willen werven.

Doel

Het hoofddoel van de methode Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) is dat (sport)verenigingsleden die nog niet vrijwillig actief zijn, meer vrijwilligerstaken gaan uitvoeren. Het doel van de methode is bereikt indien er na een periode van enkele maanden meer leden vrijwilligerswerk voor de vereniging zijn gaan doen.

Het achterliggende doel kan per situatie verschillen. Voor een gemeente kan het achterliggende doel bijvoorbeeld zijn om de participatiesamenleving te versterken in verband met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor een vereniging kan de nadruk liggen op het versterken van de organisatie en de toekomstbestendigheid.

Aanpak

De methode bestaat uit de vijf volgende stappen die in vier workshops worden doorlopen.

 1. Het vrijwilligerswerk binnen de vereniging positief voor het voetlicht brengen en de leden bekend maken met de wervingsactie die gaat komen.
 2. Alle bestaande vrijwilligerstaken in kaart brengen en een vacaturelijst maken.
 3. Een e-mail of brief versturen naar alle leden en ouders van jeugdleden met een aankondiging dat ieder lid en iedere ouder benaderd gaat worden voor vrijwilligerswerk. 
 4. Ieder lid bellen of persoonlijk aanspreken met de vraag of deze persoon zich wil inzetten voor de vereniging.
 5. De nieuwe vrijwilligers hun taak geven.

Om de stappen goed in te bedden in de organisatie, wordt er in vier workshops gewerkt aan verschillende thema’s en aanpakken die de stappen ondersteunen en realiseren. In de eerste workshop staat het inventariseren en plannen centraal. In de tweede workshop gaat het om het creëren van een positief imago van het vrijwilligerswerk. De derde workshop staat in het teken van de belactie, het belangrijkste onderdeel van de methode waarbij ieder lid persoonlijk wordt benaderd. De vierde workshop draait om het behouden van de vrijwilligers en het beleidsmatig inbedden van vrijwilligerswerk.

Inmiddels (najaar 2016) is er ook een e-learningmodule ontwikkeld. Neem voor meer informatie contact op met Sportservice Noord-Holland.

Uitvoerende organisaties

De cursus wordt aangeboden door één of meer gemeenten aan één of meer (sport)verenigingen, maar sportbonden of (sport) verenigingen kunnen de cursus ook zelf aanbieden.

Ontwikkelaar
Sportservice Noord-Holland
Florapark 11
2011 HK Haarlem
023 531 94 75

Contactpersoon
Niels van Weert
nvanweert@sportservicenoordholland.nl

Onderzoek

Het onderzoek (Vermeer, 2012) is een klanttevredenheidsonderzoek onder de deelnemers van de methode MVKT. Zowel de sportverenigingen als de workshopleiders zijn positief over de methode. Beide groepen geven aan dat hun doelen zijn behaald. Bijna driekwart van de workshopleiders (73%) geeft aan dat sportverenigingen ook daadwerkelijk vrijwilligers zijn gaan werven. Van de ondervraagde sportverenigingen zegt 76% dat ze het aantal vrijwilligers dat ze voor aanvang van de workshops wilden werven, ook daadwerkelijk hebben geworven. Het opvangen van de nieuwe vrijwilligers is een belangrijk aandachtspunt. Het gemiddelde rapportcijfer voor de workshops is 7,8 en het gemiddelde rapportcijfer voor de workshopleiders is 8,1.

Samenvatting werkzame elementen

 • Kennis- en imagoverbetering van vrijwilligerswerk binnen de vereniging.
 • Het inventariseren van taken, functies, gegevens en vacatures geeft de vereniging inzicht in de grootte van het probleem.
 • Actieve leden worden toegerust om leden te motiveren vrijwilligerstaken uit te voeren door middel van workshops met een gestructureerde aanpak en een oplossingsgerichte begeleiding.
 • Persoonlijke benadering van leden en ouders van jeugdleden.
 • Inzetten van de eigen competenties en wensen van vrijwilligers en deze  koppelen aan passende vrijwilligerstaken.
 • De aanpak voor het behouden van vrijwilligers wordt door deelnemers bewust gekozen op basis van wat bij hun vereniging past.
Beoordeling

De interventie Meer vrijwilligers in kortere tijd is in november 2014 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. Sterke punten die beoordelaars benoemen zijn onder andere dat de interventie zich richt op de leden (mensen die al betrokken zijn bij de vereniging) en de laagdrempelige, praktische aanpak. Bovendien is er een uitgebreid tevredenheidsonderzoek gedaan naar de interventie.