De Nieuwe Toekomst

Perspectief op economische zelfstandigheid na huiselijk geweldervaringen

De Nieuwe Toekomst is een interventie voor vrouwen met (ernstig) huiselijk geweldervaringen. De interventie is erop gericht dat zij meer controle over het eigen leven hebben, met perspectief op economische zelfstandigheid.

Download de volledige methodebeschrijving

Interventiebeschrijving De Nieuwe Toekomst.pdf 758.41 KB Thumbnail

Doelgroep

Vrouwen (18+) die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld en weer willen en kunnen werken aan hun toekomst, waarin ze streven naar meer controle over het eigen leven met perspectief op economische zelfstandigheid.

Doel

Na het deelnemen aan De Nieuwe Toekomst zijn deelneemsters in staat om controle te nemen over hun eigen leven en hebben zij perspectief op economische zelfstandigheid.

Aanpak

De Nieuwe Toekomst bestaat uit een groepstraining en persoonlijke coaching. Het trainingsdeel bestaat uit elf wekelijkse groepsbijeenkomsten. Er wordt onder andere gewerkt aan het herontdekken van passies en talenten en het verkrijgen en behouden van regie over het leven. Vanaf de vijfde groepsbijeenkomst worden deelneemsters negen maanden persoonlijk gecoacht door een vrijwilligster. Deze vrijwillige coaches begeleiden de deelneemsters bij het realiseren van hun doelen: het zetten van stappen in de richting van opleiding en/of werk. Gedurende de coaching – als de groepstraining al is afgerond – komen de deelneemsters nog tweemaal bij elkaar in een terugkombijeenkomst. Het totale traject van De Nieuwe Toekomst duurt gemiddeld een jaar.   

Aan de slag met deze interventie? Neem contact op met:  
Stichting 180, Monique Beute
E-mail: moniquebeute@180.nl
Telefoon: 06 82 54 28 80 
www.180.nl/interventie-de-nieuwe-toekomst

Logo van De Nieuwe Toekomst

Materialen

Voor de deelneemsters is er een werkboek inclusief Persoonlijk Ontwikkelplan (POP).

Voor de coördinatoren en trainsters is er een handboek. Daarin wordt de interventie beschreven (deel 1) en zijn alle bijeenkomsten uitgeschreven (deel 2). Het POP is als bijlage opgenomen.

Verder zijn er allerlei andere materialen voor de uitvoerders, waaronder: een voorbeeld (invul)begroting, een voorbeeld projectplan, flyers voor informatie en werving, formulieren om de tevredenheid en resultaten te meten, draaiboeken voor de train-de-trainer opleiding coaches en train-de-trainer opleiding deelneemsters en een reader voor coaches. Er is ook een samenwerkingsovereenkomst die nieuwe uitvoerende organisaties en Stichting 180 samen invullen en ondertekenen.

Een vrouw met een jong kind op haar arm, met op de achtergrond een grasveld.

Onderzoek

Van 2018 tot en met 2021 voerde Atria binnen het ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het werk’ een vierjarig onderzoek uit naar de effecten van de werkzame mechanismen van De Nieuwe Toekomst. Het onderzoek heeft een convergent parallel onderzoeksdesign (Creswell & Plano Clark, 2011) waarbij gelijktijdig een effectmeting en een procesevaluatie is uitgevoerd vanuit het idee dat beide designs elkaar versterken. Aan de effectmeting deden acht interventiegemeenten mee en acht gemeenten die de controlegroep leverden. In totaal werden resultaten gemeten bij 137 vrouwelijke slachtoffers van (ernstig) huiselijk geweld.  

Aan de procesevaluatie deden vijf interventie- en vijf controlegemeenten mee. Verschillende trainsters, coördinatoren, externe stakeholders en een twaalftal deelneemsters zijn geïnterviewd en de onderzoekers voerden langdurig observaties bij twee groepen uit. In de interviews met de deelneemsters valt de positieve kritiek op ten aanzien van de opbouw en structuur die de training de deelneemsters biedt. Ook de peersupport vinden de deelneemsters belangrijk, evenals de toekomstgerichte aanpak van de trainster. Sommigen vinden het (te snelle) tempo van hun coach en de minder gestructureerde coachingsperiode voor verbetering vatbaar. In de doorontwikkeling van de interventie heeft de deskundigheidsbevordering van coaches daarom volop aandacht gekregen. 

Beoordeling
Goed onderbouwd

De interventie De Nieuwe Toekomst is in juni 2023 opnieuw erkend als Goed onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De commissie geeft aan dat de Nieuwe Toekomst een mooie, goed doordachte interventie is, die goed is uitgewerkt en een helder omschreven doelgroep heeft. Ook waardeert de commissie de goede materialen die beschikbaar zijn en de duidelijke en complete handleiding. De commissie vindt dat de probleemanalyse en interventielogica helder beschreven zijn.