Huiselijk en seksueel geweld

Je veilig voelen is een belangrijk deel van je welbevinden

Met het programma Huiselijk en seksueel geweld willen we betekenisvol bijdragen aan de preventie en aanpak van geweld om daarmee de sociale veiligheid te vergroten. Sociale veiligheid, of interpersoonlijke veiligheid, is een belangrijk aspect van de kwaliteit van leven. Veiligheid komt uit elk bevolkingsonderzoek naar voren als prioriteit van burgers.

Een van de meest ernstige aantastingen van deze sociale veiligheid is wanneer iemand huiselijk en seksueel geweld ondergaat. Uit recent onderzoek komt naar voren dat negen procent van de bevolking vanaf 18 jaar slachtoffer is van enige vorm van huiselijk en seksueel geweld. Als gevolg hiervan overlijden jaarlijks 50 kinderen. Dat gebeurt vaak in een omgeving die vertrouwd en veilig zou moeten zijn. Buiten de eigen kring is er ook vaak een gevoel van onveiligheid. Een kwart van de bevolking voelt zich onveilig op straat.

Gevolgen van huiselijk en seksueel geweld zijn enorm

De gevolgen van huiselijk en seksueel geweld zijn enorm. De norm is dat huiselijk en seksueel geweld niet acceptabel is. Burgers en professionals moeten de handen ineen slaan, gestimuleerd en ondersteund door professionele organisaties. Organisaties die deskundig kunnen informeren en in staat zijn effectieve maatregelen te nemen waar dat noodzakelijk is. Deze betaalde beroepskrachten kunnen dat echter niet zonder de inzet van burgers. Zonder een gezonde sociale controle en burgers die signaleren en melden, neemt de effectiviteit enorm af.

Aanpak en preventie samen met professionals

We betreden met het programma Huiselijk en seksueel geweld het privédomein én de wijk en openbare ruimte, samen met professionals. Geweld vindt op al deze terreinen plaats en verdient een aanpak waarin betaalde beroepskrachten én burgers ondersteund worden om de eigen mogelijkheden te benutten en verantwoordelijkheden op te pakken. Er is een duidelijke wens vanuit het veld naar meer preventie van (intergenerationele overdracht van) geweld.

Interventies verzilveren

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het signaleren en stoppen van het geweld en het opheffen van handelingsverlegenheid van betaalde beroepskrachten. We zetten nu stappen naar effectieve interventies en het verzilveren daarvan. Het programma Huiselijk en seksueel geweld ondersteunt vrijwilligersorganisaties bij de aanpak van seksueel misbruik en werkt hierbij nauw samen met het programma Participatie en actief burgerschap.

Voorbeeldprojecten

 • Wat werkt voor de cliënt?
  Inventariseren nieuwe of nog niet geanalyseerde methoden, beschrijven van nieuwe interventies voor databank Effectieve sociale interventies en databank Effectieve interventies Huiselijk Geweld. Bevorderen gebruik van beide databanken en de implementatie van de methoden. Effectonderzoek methoden over seksualiteit
 • WE CAN (Young) campagne
  Wereldwijde bewustwordingscampagne met als doel het stoppen van allerlei vormen van geweld tegen vrouwen. In Nederland is daarnaast een speciale campagne voor jongeren ingericht.
 • Werken met een meldcode
  Ondersteunen gemeenten bij het invullen van hun regierol en de mogelijkheden van de meldcode daarbij. Adviseren (branche)organisaties. Beheren databank met trainingsaanbod voor professionals.
 • Partnership aanpak seksueel geweld 
  Ondersteunen netwerk GGZ Nederland, GGD Nederland, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang, VSK, MEE Nederland, Pharos, Politie/justitie, Korrelatie, CASA Nederland, het CCV, Slachtofferhulp Nederland, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut en Rutgers WPF.
 • ‘In the picture!’
  Preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in instellingen/organisaties.

De eerste prioriteit van Bert Groen, senior adviseur Huiselijk en seksueel geweld: nu het geleerde toepassen 
‘We beschikken reeds over veel kennis over geweld en veiligheid. Het verspreiden en toepassen van die beschikbare kennis en meegeven in welke mate iets effectief is, heeft voor mij absolute prioriteit. Het bevorderen van een veilige samenleving, waar geen plaats is voor huiselijk en seksueel geweld, waar mensen zich veilig voelen op straat, in een openbare ruimte of binnen een instelling kan immers alleen als we onze lessons learned ook echt toepassen.’ 

Met wie?
‘We moeten verregaand samenwerken met alle professionals en intermediairs binnen de justitiële keten en de hulpverleningsketen. Daar ligt de kracht om de beschikbare kennis effectief toe te passen. Dat kan natuurlijk niet zonder de brancheorganisaties.’

Het gewenste resultaat?
‘Onze ketenpartners zijn in staat snel, adequaat en effectief in te spelen op de onveilige gevoelens van hun cliënten en doelgroepen.’