De Oranje Huis-aanpak

De Oranje Huis-aanpak combineert opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen in een open, maar veilige setting met systeemgerichte hulp aan het hele gezin. Er wordt gewerkt aan veiligheid, herstel en het duurzaam stoppen van het geweld.

Download de volledige interventiebeschrijving

Interventiebeschrijving-Oranje-Huis-Aanpak.pdf 981.71 KB

Thumbnail

Uit recent onderzoek blijkt onder andere dat 50% van de vrouwen die in het Oranje Huis terecht zijn gekomen na anderhalf jaar geen partnergeweld meer ervaren. Twee procesevaluaties laten zien dat medewerkers de interventie uitvoerbaar vinden en achter de systeemgerichte aanpak staan. Ook cliënten geven aan zich ook in de open setting veilig te voelen. 

Doelgroep

De Oranje Huis-aanpak richt zich op gezinnen met uiteenlopende etnische, culturele en maatschappelijke achtergronden, die te maken hebben met huiselijk geweld en hiervoor een beroep doen op de vrouwenopvang.

Doel

Het hoofddoel van de Oranje Huis-aanpak is het duurzaam stoppen van het huiselijk geweld in het gezin en het bevorderen van herstel van gevolgen van geweld.

Aanpak

Het hulptraject bestaat uit crisisopvang waarin een intake en risicotaxatie plaatsvindt, vervolgopvang waarin wordt gewerkt aan het verminderen van risicofactoren en herstel, en afronding. De aanpak omvat individuele en gezamenlijke gesprekken met cliënten, kinderen, hun partners en/of andere leden van het sociaal netwerk, aangevuld met groepswerk. Kern van de aanpak is het in kaart brengen van de situatie, het stapsgewijs vergroten van de veiligheid en het versterken van de regie van cliënten. Hiertoe wordt een gezinstaxatie gemaakt en wordt er gewerkt aan veiligheids- en actieplannen. De voortgang in het hulptraject wordt vastgelegd in het Veiligheids- en actieplan: welke veranderingen wensen gezinsleden individueel en gezamenlijk, welke acties zijn nodig om voor iedereen veiligheid te creëren, het geweld duurzaam te stoppen en herstel mogelijk te maken?

Ontwikkelaar
Blijf Groep
Sanne Mousa
s.moussa@blijfgroep.nl
020 521 01 50
Website Blij Groep - Oranje Huis-aanpak

Materiaal

Handleiding Oranje Huis-aanpak, herziene versie (Moussa, S., 2022).

Onderzoek

Medewerkers die met deze aanpak werken, vinden de interventie uitvoerbaar en staan achter de systeemgerichte aanpak. Dat blijkt uit twee procesevaluaties naar praktijkervaringen met de interventie (Lünnemann, Lünnemann & Compagner, 2021; Mommers, 2015). Hieruit komt ook naar voren dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de systeemgerichte Oranje Huis-aanpak en zich ook in de open setting veilig voelen.

Lünnemann en anderen (2021) onderzochten de effectiviteit van de aanpak en vonden dat het geweld in de loop van de tijd afneemt. Er is een afname van alle vormen van geweld. Na anderhalf jaar ervaart 50% van de vrouwen die in het Oranje Huis terecht zijn gekomen geen partnergeweld meer. Ook verminderen de traumaklachten en de opvoedstress van de vrouwen. Bij kinderen neemt de emotionele veiligheid toe en de traumaklachten af.

Beoordeling
Oranje Huis-aanpak is in juni 2022 door een onafhankelijk panel opnieuw beoordeeld als Goed onderbouwd. De beoordelaars waarderen de interventiebeschrijving zeer, waarbij wetenschappelijke inzichten en modellen gecombineerd worden met praktijkervaring en kennis. De commissie vindt het goed dat de doelgroepen zijn betrokken bij de doorontwikkeling en dat leer- en ontwikkelpunten van de beoordeling in 2016 meegenomen zijn in de huidige doorontwikkeling. Ook geeft de commissie aan dat zij lovend is over het onderzoek dat is verricht. De commissie stimuleert de interventie-eigenaren de investering in onderzoek naar de Oranje Huis-aanpak voort te zetten.