Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is het ondersteunen van kwetsbare mensen bij het (her)vinden van hun zelfredzaamheid door structuur aan te brengen in het dagelijks leven, waardoor problemen verminderen en erger wordt voorkomen.

Download de interventiebeschrijving

Interventiebeschrijving-Thuisbegeleiding.pdf 494.51 KB

Thumbnail

De interventie wordt uitgevoerd thuis bij personen en gezinnen die door ziekte, beperking of omstandigheden niet meer in staat zijn om zelfstandig of met hulp uit de omgeving hun dagelijks leven of gezin draaiende te houden. De aard en ernst van de problemen kunnen sterk variëren, net als de oorzaken en gevolgen ervan. Thuisbegeleiding is hulpverlening die activeert, structureert en het dagelijks leven weer op de rails zet. De hulpverlening kan preventief, kortdurend of langdurend zijn. Thuisbegeleiding is hulpverlening die voortkomt uit de voormalige Gespecialiseerde Verzorging en tegenwoordig door gemeenten aanbesteed wordt vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Doel

Het hoofddoel van Thuisbegeleiding is het ondersteunen van kwetsbare mensen bij het (her)vinden van hun zelfredzaamheid door structuur aan te brengen in het dagelijks leven waardoor problemen verminderen en erger wordt voorkomen.

Doelgroep

Thuisbegeleiding is ontwikkeld voor personen en gezinnen met minderjarige kinderen met hulpvragen voortkomend uit:

  • psychiatrische aandoeningen
  • een lagere begaafdheid of een verstandelijke beperking
  • verslaving
  • lichamelijke, chronische en progressieve ziektes
  • pedagogische vraagstukken
  • tijdelijke of langdurige psychosociale kwetsbaarheid/overbelasting

Aanpak

Een thuisbegeleider werkt volgens een bestaande Beroepsbeschrijving en een Beroepscompetentieprofiel. Daarnaast werkt de thuisbegeleider methodisch en resultaatgericht samen met de cliënt: eerst worden de problemen besproken en in kaart gebracht. Pas daarna stellen cliënt en thuisbegeleider samen een begeleidingsplan op. Hierin staan doelen en subdoelen vermeld en wordt beschreven hoe de cliënt, met ondersteuning van de thuisbegeleider, aan de doelen gaat werken. Gedurende de uitvoering van het plan bekijken thuisbegeleider en cliënt regelmatig of de acties/activiteiten nog aansluiten op de situatie. Zo nodig worden plan en aanpak aangepast.

Ontwikkelaar
ActiZ
Contactpersoon
Ilse de Vries
i.devries@actiz.nl
06 10 94 54 51
www.thuisbegeleiding.nl (nog in ontwikkeling)

Materiaal

Er wordt gewerkt met het Lesboek 'Thuisbegeleider Maatschappelijke Zorg, Niveau 4 Theorieboek Traject Welzijn' (2018) en het 'Handboek Thuisbegeleiding: Een praktische aanpak van ingewikkelde problemen' (2018). Tevens is er online voorlichtingsmateriaal verkrijgbaar en zijn er educatieve brochures over Thuisbegeleiding ter beschikking.

Onderzoek

In 2020 is een procesevaluatie van Thuisbegeleiding uitgevoerd waarbij professionals en cliënten is gevraagd naar hun ervaring met en waardering van de methode. De professionals noemen Thuisbegeleiding generalistisch maatwerk: 'De methodiek kan ingevuld worden met wat past bij de cliënt. Helemaal op maat.' Ook de aandacht voor de eigen regie van de cliënt wordt door de professionals gewaardeerd: 'De regie van het dagelijks leven is uitgangspunt. Thuisbegeleiding is daarom geschikt voor alle doelgroepen die problemen ervaren in het dagelijks leven. Het is een prachtige combinatie van praktische hulp en moeilijke gesprekken!' De cliënten noemen het gevoel de onverdeelde persoonlijke aandacht van hun thuisbegeleider te krijgen: 'Mijn thuisbegeleider voelt als een luisterend oor. Ik ben altijd op mezelf aangewezen, maar zij is er voor mij. Ik ben erg tevreden.' Cliënten noemen ook de oplossingsgerichte aanpak die Thuisbegeleiding kenmerkt: 'Een voorbeeld is de omgang met onze kinderen. Ze hebben alle drie hun eigen behoeften. Die snappen we nu. Maar ook tussen mijn vriend en mij gaat het beter. We stonden lijnrecht tegenover elkaar. Nu is het thuis zodanig verbeterd dat we samenwerken als een team.'

Een aandachtspunt dat zowel de professionals als cliënten noemen is de bekendheid/profilering van Thuisbegeleiding bij (potentiële) verwijzers en ketenpartners. Cliënt: 'Neem de huisarts. Ik raakte in de wachtkamer aan de praat met iemand over mijn werk. Ze had nog nooit van Thuisbegeleiding gehoord, maar het zou best iets voor haar kunnen zijn. De huisarts kende het ook niet, zo bleek. Eigenlijk zouden er bij elke huisartsenpraktijk ook gewoon goede folders van Thuisbegeleiding moeten liggen.' Professional: 'Het voelt soms echt alsof we het afvoerputje zijn van ‘lastige’ casussen, of van casussen waar veel te veel of valse verwachtingen bij zijn die helemaal niet passen bij de cliënt.' Of: 'Soms mis ik de credits van buitenaf voor alles wat we doen. Vooral van gemeenten. Wij gingen en gaan bijvoorbeeld als een van de weinigen door (coronapandemie vanaf maart 2020).

Beoordeling

De interventie Thuisbegeleiding is in april 2021 door een onafhankelijk praktijkpanel beoordeeld als Goed beschreven. De beoordelaars vinden de interventie passend in de transformatie van zorg en welzijn. Thuisbegeleiding is breed en praktisch inzetbaar op diverse hulpvragen. Zij beoordelen de beschrijving van de interventie als uitgebreid en gebaseerd op veel praktijkervaring.