Koploper Woerden

Koploper Woerden gaat uit van een inclusieve samenleving. Dit uit zich onder andere in een brede keuze in onafhankelijke deskundigen, cliëntondersteuners, ervaringsdeskundige en zzp’ers, die inwoners ondersteunen bij het formuleren van hun hulpvraag en het voeren van eigen regie.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Cliëntondersteuning is integraal opgezet, niet alleen vanuit de Wmo, maar ook vanuit het uitgangspunt: mensen eerst. Daarbij zetten we in op actieve voorlichting en onafhankelijkheid van de gemeente (WoerdenWijzer).

Ambities

Inzet op meer bekendheid en het realiseren van een toenemende deelname in onafhankelijke cliëntondersteuning zetten wij in op: 

  • Bredere deskundigheid organiseren.
  • Ervaringsdeskundigen inzetten aanvullend op professionele cliëntondersteuning.
  • Cliëntondersteuning kwalitatief beter vormgeven en meer expertise bevorderen.
  • Naast een goede instroom vanuit de gemeentelijke toegang ook in- en doorstroom.
  • Vormgeven vanuit en naar de algemene en voorliggende voorzieningen door de samenwerking met  maatschappelijk werk en andere maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties.

Acties

  • Zichtbaarheid naar de gebruiker vergroten: De doelgroep wordt uitgewerkt  in persona’s: dit zijn archetypen ‘klanten’ die ieder een deel van de doelgroep representeren. Vervolgens worden de behoeftes van deze persona’s in kaart gebracht . Om hier meer zicht op te krijgen wordt gewerkt met ‘customer journey mapping’. Uit deze customer journeys komen informatiebehoeftes van iedere persona naar voren. Deze informatiebehoeften worden vertaald naar marketing- en communicatie-instrumenten.

Bekijk het communicatieplan

communicatie_visie_strategie_clientondersteuning-Woerden.pdf 811.81 KB

  • Zichtbaarheid naar de verwijzer: Ook de onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) moet bij verwijzende instanties zichtbaar zijn. De eerste slag is door middel van informatieverspreiding gemaakt. De tweede slag die gemaakt wordt is het systematisch en periodiek in gesprek gaan met informele en formele partners.
  • Kwaliteit en deskundigheid bevorderen omtrent specifieke doelgroepen en problematiek. In 2018 zijn gespecialiseerde cliëntondersteuners en ervaringsdeskundigen opgeleid. In 2019 investeert Woerden in kwaliteit en mankracht van OCO aangaande specifieke doelgroepen en problematiek. Te weten: problematische schulden en Werk en Inkomen; complexe problematiek en maatschappelijk opvang; inwoners met een niet-westerse achtergrond; inwoners die in afwachting zijn van GGZ; jongeren met een (licht) verstandelijke beperking.

Lees het artikel ‘Anders leren kijken: waar haalt Kelly haar informatie?’ over het gebruik van persona's bij communicatie over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Contactgegevens

Wieke Waanders: waanders.w@woerden.nl