Over de onderzoekscommissie

Op deze pagina geven wij informatie over de rol van de onderzoekscommissie en de totstandkoming van de onderzoeksagenda van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Sinds 2020 kent het Expertisepunt Basisvaardigheden een actieve onderzoekscommissie. De belangrijkste taken van de onderzoekscommissie liggen bij de beoordeling en advisering met betrekking tot de ingediende voorstellen voor experimenten voor de subsidieregeling Tel mee met Taal (in 2021 en 2022) en bij de totstandkoming van en het beoordelen van aanvragen voor de onderzoeksagenda van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

De onderzoekscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden bestaat uit experts met wetenschappelijke kennis, (vak)praktijk/professionele kennis en kennis over het perspectief van ervaringsdeskundigen. De professionals komen uit de volwasseneneducatie, het sociaal domein en brengen het perspectief van ervaringskennis (NT1 en NT2) in. Het Expertisepunt Basisvaardigheden is voorzitter van de onderzoekscommissie.

De leden van de onderzoekscommissie

 • Arjan Beune, expert laaggeletterdheid, onder andere verbonden aan Stichting ABC en Taalhuisexpert.nl
 • Marieke Buisman, Universiteit van Amsterdam
 • Sylvia de Groot Heupner, expert vrijwillige inzet bij taalverwerving (beleid, samenwerking, uitvoering) en NT2-docent
 • Vincent Jonker, Universiteit Utrecht
 • Christian de Kraker, Alfa-college, Hanze University, University of Groningen
 • Janneke Lakerveld, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Karin Verbeek, voorzitter onderzoekscommissie, Expertisepunt Basisvaardigheden
 • Barbara Panhuijzen, secretaris onderzoekscommissie, Expertisepunt Basisvaardigheden
 • Dr. Lisanne Bos, senior-adviseur leven lang ontwikkelen en basisvaardigheden (beleid, onderzoek en implementatie)
 • Munira Ibrahim, beleidsadviseur sociaal domein en trainer interculturele communicatie

Onderzoeksagenda

De onderzoekscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden heeft een adviserende rol bij de totstandkoming van de onderzoeksagenda. De onderzoekscommissie beoordeelt de onderzoeksvoorstellen die worden ingediend bij het Expertisepunt Basisvaardigheden en de eindproducten van gehonoreerde onderzoeken. De onderzoekscommissie beoordeelt de ingediende onderzoeksvoorstellen op de onderdelen ‘kwaliteit probleemstelling en onderzoeksaanpak’, ‘planning en personele inzet’ en ‘gebruikswaarde van het onderzoek’.

Onderzoeksagenda 2023

Eerdere gehonoreerde onderzoeken uit 2021 en 2022 vind je op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Dit is de derde onderzoeksagenda van het Expertisepunt Basisvaardigheden. De
onderzoeksagenda sluit aan bij de actualiteit, urgente kwesties en vraagstukken
die naar voren komen uit ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke
kennis.

Uitgangspunt van de onderzoeksagenda is kunnen meedoen in de samenleving.
Daarbinnen kent de onderzoeksagenda 2023 twee thema’s:

 1. Maatschappij & participatie
 2. Professionalisering

Binnen deze thema’s zijn speerpunten geformuleerd. De speerpunten zijn richtinggevend
voor het indienen van onderzoeksvoorstellen voor de onderzoeksronde van dit jaar bij het
Expertisepunt Basisvaardigheden.

Lees meer over het indienen van een projectidee

Tel mee met Taal subsidie voor experimenten 

Het subsidieprogramma Tel mee met Taal 2021 – 2024 kent jaarlijks subsidie toe om basisvaardigheden te versterken. In 2021 en 2022 konden er ook voorstellen worden ingediend voor praktijkgerichte experimenten. De onafhankelijke onderzoekscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden beoordeelde deze aanvragen. Zij rangschikken de aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria, te weten:

 • Relevantie van het project
 • Kwaliteit van het activiteitenplan
 • Draagvlak en samenwerking
 • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid
 • Begroting

De onderzoekscommissie brengt een advies uit aan de minister van OCW. Meer weten over de subsidieregeling? Kijk op Tel mee met Taal.

In 2021 is er subsidie aan zeven experimenten toegekend. Lees meer over de experimenten uit 2021.
Ook in 2022 hebben zeven experimenten subsidie ontvangen. Lees hier meer over de experimenten uit 2022.