Over de onderzoekscommissie

Op deze pagina geven wij informatie over de rol van de onderzoekscommissie en de totstandkoming van de onderzoeksagenda van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Sinds 2020 kent het Expertisepunt Basisvaardigheden een actieve onderzoekscommissie. De belangrijkste taken van de onderzoekscommissie liggen bij de beoordeling en advisering met betrekking tot de ingediende voorstellen voor experimenten voor de subsidieregeling Tel mee met Taal (in 2021 en 2022) en bij de totstandkoming van en het beoordelen van aanvragen voor de onderzoeksagenda van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

De onderzoekscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden bestaat uit experts met wetenschappelijke kennis, (vak)praktijk/professionele kennis en kennis over het perspectief van ervaringsdeskundigen. De professionals komen uit de volwasseneneducatie, het sociaal domein en brengen het perspectief van ervaringskennis (NT1 en NT2) in. Het Expertisepunt Basisvaardigheden is voorzitter van de onderzoekscommissie.

De leden van de onderzoekscommissie

 • Arjan Beune, expert laaggeletterdheid, onder andere verbonden aan Stichting ABC en Taalhuisexpert.nl
 • Marieke Buisman, Universiteit van Amsterdam
 • Sylvia de Groot Heupner, expert vrijwillige inzet bij taalverwerving (beleid, samenwerking, uitvoering) en NT2-docent
 • Vincent Jonker, Universiteit Utrecht
 • Christian de Kraker, Alfa-college, Hanze University, University of Groningen
 • Janneke Lakerveld, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Krista van Mourik, voorzitter onderzoekscommissie, Expertisepunt Basisvaardigheden
 • Barbara Panhuijzen, secretaris onderzoekscommissie, Expertisepunt Basisvaardigheden

Onderzoeksagenda

De onderzoekscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden heeft een adviserende rol bij de totstandkoming van de onderzoeksagenda. De onderzoekscommissie beoordeelt de onderzoeksvoorstellen die worden ingediend bij het Expertisepunt Basisvaardigheden en de eindproducten van gehonoreerde onderzoeken. De onderzoekscommissie beoordeelt de ingediende onderzoeksvoorstellen op de onderdelen ‘kwaliteit probleemstelling en onderzoeksaanpak’, ‘planning en personele inzet’ en ‘gebruikswaarde van het onderzoek’.

Onderzoeksagenda 2022

Onderzoeken die eerder tot stand kwamen vanuit het Expertisepunt Basisvaardigheden

De Onderzoeksagenda 2022 is tot stand gekomen na evaluatie van en behoeftepeiling naar aanleiding van de eerder opgestelde Onderzoeksagenda van 2021. Er is behoefte aan een duurzame onderzoeksagenda voor de komende jaren, en de overkoepelende thema’s uit 2021 blijken nog steeds actueel en relevant. Daarnaast geeft het werkveld duidelijk aan dat er veel behoefte is aan goede voorbeelden en handvatten voor de praktijk. De Onderzoeksagenda 2022 gaat daarom verder op de ingeslagen weg, met speciale aandacht voor duurzaamheid, goede voorbeelden en gecijferdheid en digitale vaardigheden.

Kunnen ‘meedoen in de samenleving’ is het onderliggende centrale thema van de onderzoeksagenda in 2022. Met de onderzoeken vanuit het Expertisepunt Basisvaardigheden willen we bijdragen aan inclusie en het dichten van de sociale kloof op allerlei levensgebieden. De onderzoeksagenda kent in 2022 twee thema’s: Professionalisering en Maatschappij en participatie. Binnen deze thema’s zijn speerpunten geformuleerd die richting geven aan de onderzoeksvoorstellen die ingediend kunnen worden. De uitgebreide inhoudelijke beschrijving van de thema’s, speerpunten en voorwaarden lees je in de onderzoeksagenda. De onderzoeksronde van 2022 is gesloten.

Lees meer over het indienen van een projectidee

Tel mee met Taal subsidie voor experimenten 

Het subsidieprogramma Tel mee met Taal 2021 – 2024 kent jaarlijks subsidie toe om basisvaardigheden te versterken. In 2021 en 2022 konden er ook voorstellen worden ingediend voor praktijkgerichte experimenten. De onafhankelijke onderzoekscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden beoordeelde deze aanvragen. Zij rangschikken de aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria, te weten:

 • Relevantie van het project
 • Kwaliteit van het activiteitenplan
 • Draagvlak en samenwerking
 • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid
 • Begroting

De onderzoekscommissie brengt een advies uit aan de minister van OCW. Meer weten over de subsidieregeling? Kijk op Tel mee met Taal.

In 2021 is er subsidie aan zeven experimenten toegekend. Lees meer over de experimenten uit 2021.
Ook in 2022 hebben zeven experimenten subsidie ontvangen. Lees hier meer over de experimenten uit 2022.