Themis

Themis is een inburgeringscursus voor deelnemers met een lage vooropleiding. Empowerment staat centraal in de methode. Er wordt nadruk gelegd op het verwerven van sociale competenties, waarmee mensen zichzelf kunnen organiseren op basis van zelf gestelde doelen.

Methodebeschrijving-themis.pdf 582.55 KB

Uit evaluatieonderzoek onder de deelnemers blijkt dat de sociaal-maatschappelijke, cognitieve en handelingscompetenties verbeterd zijn. Ook de taalvaardigheid is toegenomen. Uit een kleinschalig effectonderzoek blijkt verder dat de opvoedingsmodule binnen Themis inderdaad heeft bijgedragen aan het bewustzijn, de kennis en vaardigheden van de deelnemers op dit thema.

Doelgroep

De doelgroep van Themis bestaat uit niet-westerse immigrantenvrouwen zonder opleiding of met een zeer laag opleidingsniveau. In principe kan Themis ook gebruikt worden voor autochtone analfabete vrouwen.

Doel

Deelnemers hebben beter inzicht in de eigen leefwereld en zijn beter in staat actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Aanpak

Themis wil met haar aanpak het vermogen tot zelforganisatie ondersteunen via een probleemgestuurde participatieve leermethode. Aan de hand van twaalf lesmodules voor inburgering ontwikkelen deelnemers verschillende competenties. Er wordt gewerkt met een participatieve aanpak waarbij veel gebruik wordt gemaakt van prenten.

Uitvoerende organisaties

De interventie kan worden uitgevoerd door welzijnsorganisaties, ROC’s, zelfhulpgroepen en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Ontwikkelaar
Vantrood Educational Services
vantrood@vantrood.nl 
043 408 56 71 / 06 28 57 80 11

Onderzoek

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deelnemers aan Themiscursussen competenties ontwikkelen. Het gaat om sociaal-maatschappelijke competenties, cognitieve competenties en handelingscompetenties. Ook taalvaardigheden blijken deelnemers ontwikkeld te hebben. Daarnaast zijn er vaardigheden aangeleerd op het gebied van bewustwording, reflectie, zelfvertrouwen, taal en kennis over de Nederlandse samenleving.  Volgens de medewerkers van Themis zijn de deelnemers assertiever geworden. Het contact met autochtonen is volgens deelnemers, begeleiders en methodiekontwikkelaars nog gering.

Samenvatting werkzame elementen

  • De werkzaamheid van de methode Themis ligt volgens de ontwikkelaar, de uitvoerders en de praktijkonderzoekers in de volgende kenmerken.
  • Empowerment staat centraal. Deelnemers krijgen een beter inzicht in zichzelf en hun omgeving (bewustwording) en kunnen hun eigen leven beter richting geven op basis van zelf gestelde doelen en met behulp van eigen strategieën.
  • Handelingscompetenties zijn van groot belang. Het beschikken over een competentie als assertiviteit of effectieve communicatie is voorwaarde voor het toepassen van sociaal-maatschappelijke en cognitieve competenties.
  • Er wordt gebruik gemaakt van diverse participatieve methoden, zoals betekenisvolle prenten waarmee vanuit de eigen beleving bewustwording op gang wordt gebracht.
  • Themis heeft een modulaire opzet, waarbij diverse werkvormen (prenten, rollenspelen, drama) worden ingezet. Hierdoor wordt de sociale ontwikkeling rondom thema’s verbonden met kennisoverdracht. In eenvoudig Nederlands worden daarbij taaloefeningen gedaan, taal wordt zodoende ‘als vanzelf’ geleerd.
  • Door de toegepaste psychosociale leermethode waarin de eigen belevingswereld centraal staat (constructivisme), worden de deelnemers zo geprikkeld dat er ook openingen ontstaan voor andere zienswijzen. Daardoor wordt het mogelijk om adequaat en effectief te handelen in een andere context dan men voorheen gewend was en komt het proces van inburgering op gang.
  • Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het leerproces. Dit wordt bevorderd door zo veel mogelijk de moedertaal als werktaal te nemen, begeleiders te werven met een sterke affiniteit met en kennis van het cultuurgebied van herkomst − zodat herkenning en spiegeling mogelijk wordt − indien nodig met sekse gescheiden groepen te werken en spanningen en conflicten rondom de deelnemers serieus te nemen.