Wraparound Care model

Het uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige Wraparound Care-model kan ingezet worden bij zowel complexe als minder complexe problematiek. Het is niet zoals bij casemanagement waar men de zorg en- of dienstverlening meteen op elkaar afstemt. Wraparound care doet dat pas nadat met de cliënt of het cliëntsysteem een aantal stappen zijn gezet, met als doel grip op het eigen leven te behouden of weer te krijgen. De cliënt geeft zelf aan welke zorg en-of dienstverlening de cliënt of het cliëntsysteem nodig heeft.

Wraparound Care is geen gestandaardiseerde methodiek of interventie maar een werkwijze die op maat kan worden ingevuld en waarin de eigen kracht van het gezin centraal staat. Informele en formele zorg worden gecombineerd met één hulpverlener én coördinator, één cliëntsysteem en één plan. Daarbij geldt dat de hulpverlener het probleem niet zelf moet proberen op te lossen maar de gezinsleden moet leren en ondersteunen om zelfredzaam te zijn. Voor deze vorm van begeleiding is goede samenwerking met verschillende instanties noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat de gezinswerker het sociale netwerk en vrijwilligers inzet voor het oplossen van problemen.

In een Wraparound Care programma wordt in principe op alle relevante levensterreinen gewerkt. Het Wraparound Care-model kent een opbouw in 13 stappen.

 1. Het identificeren van de sleutelpersonen in het leven van de cliënt.
 2. Het verhelderen aan betrokkenen hoe het Wraparound Care-model werkt.
 3. Het formeren van een wraparoundteam.
 4. Het bepalen welke professionele voorzieningen bij de cliënt betrokken zijn en selecteren welke voorzieningen (nog) nodig zijn.
 5. Het opstellen van een plan met meetbare doelen.
 6. Bepalen welke training of begeleiding de sleutelfiguren nodig hebben.
 7. Het opstellen van een pan voor crisissituaties en de voorwaarden (eventueel de jeugdbeschermingskaders) bepalen voor de uitvoering van het plan.
 8. Het zoeken naar hulp, behandeling, ondersteuning die nog niet aanwezig is, maar wel nodig is.
 9. Het zorgen voor een financiële dekking van het plan.
 10. Het uitvoeren van het plan.
 11. Het evalueren van de voortgang en eventueel bijstellen van het plan.
 12. Het bepalen van de afronding en het maken van een lange termijn plan.
 13. Het vastleggen van de mate waarin doelen bereikt zijn als input voor verdere programmaontwikkeling.
   

Ontwikkelaar

Meer informatie over de oorsprong van Wraparound Care vindt u hier.
Jo Hermanns, emeritus hoogleraar Pedagogiek, UvA, en H&S Consult,  introduceerde het Wraparound Care-model in Nederland en heeft op diverse plaatsen in Nederland onderzoek naar de werkzaamheid hiervan gedaan.

Videofilm over Wraparound Care

 

Downloads

Greep-op-wrap-around-care-tool.pdf 1.02 MB