Manifest vraagt om menswaardige zorg voor iedere burger

Al 42 jaar leidt Rina Arendse vanwege allerlei handicaps een ‘liggend’ leven. Ondertussen staat zij ook volop ín het leven, en overhandigde zij gisteren een manifest aan voorzitter Bart Smals van de vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarin staat een pleidooi voor het hanteren van de menselijke maat, voor iedereen die zorg nodig heeft.

Rina Arendse (1962) loopt keihard aan tegen de blokkades in de verschillende zorgsystemen. Elk jaar moet ze keuringen ondergaan en moet ze ellenlange vragenlijsten invullen om voor de zoveelste keer uit te leggen waarom ze hulp nodig heeft bij het wassen, bij wondverzorging en een boterham smeren. En als een hulpvraag niet precies in het systeem past, wordt die niet toegekend. Terwijl de betreffende ambtenaar of hulpverlener met eigen ogen kan zien dat die hulp noodzakelijk is.

Met een beroep op het proefschrift van Movisie-voorzitter Janny Bakker doet Rina Arendse nu een beroep op de menselijke maat, of op ‘responsiviteit’. Ze bepleit een systeem dat gebaseerd is op vertrouwen. Wetten kunnen om te beginnen beter op elkaar afgestemd worden. En in plaats van de jaarlijkse indicatiestelling voor mensen die hun leven lang zorg nodig hebben, kan er een evaluerend gesprek komen op basis van gelijkwaardigheid. Bovendien, professionals moeten meer tijd en ruimte krijgen om de menselijke maat te hanteren.

#mensmetnaam

Rina Arendse

Het manifest Menswaardige zorg voor elke burger wordt onder andere ondersteund door enkele senatoren en SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Kees van der Staaij, door hoogleraren zorg en ethiek, advocaten, artsen, Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken en Janny Bakker, voorzitter van Movisie. Meer lezen? In Trouw verscheen een interview met Janny Bakker naar aanleiding van dit manifest. Ze vertelt: 'We gaan uit van wantrouwen, en dus controleren we de mensen die zorg vragen. Maar als je hen vraagt wat ze nodig hebben, dan gaan ze helemaal niet voor het hoogst haalbare. Ze vragen wat echt belangrijk voor ze is.'

Met het manifest wordt vandaag ook de website mensmetnaam.nl gelanceerd. Daarop is het manifest te vinden, de ondersteuners en achtergrondinformatie over Rina Arendse en het initiatief.

Leven met een beperking

Éen van de opstellers van het manifest is Sander Hilberink. Hilberink, die zelf leeft met een chronische beperking, sprak eerder dit jaar met Movisie over de rol van beleidsmakers in het ondersteunen van mensen met een levenslange beperking. 'Beleidsvrijheid is belangrijk: de ambtenaar moet kunnen voelen dat hij of zij kan schuiven.' 

Lees het artikel

Kennisdeelbijeenkomst 

Vanuit het Verbetertraject Toegang organiseert Movisie eind dit jaar een kennisdeelbijeenkomst die zich richt op de toegang tot het sociaal domein voor mensen met een levenslange beperking. Zij hebben te maken met blijvende beperkingen of aandoeningen die leiden tot uitdagingen en hindernissen op meerdere leefgebieden gedurende hun levensloop. Deze groep mensen wordt ook wel aangeduid als Triple L (levenslang, levensbreed, levensloop). We gaan tijdens de bijeenkomst in op vragen als: Wat betekent het voor inwoners die hiermee van doen hebben? Hoe kunnen professionals tijdig herkennen dat er bij een inwoner een blijvende beperking of aandoening speelt die tot problemen leidt of zal gaan leiden? Welke professionele houding en ruimte zijn dan nodig bij de toeleiding naar ondersteuning en voorzieningen? En wat betekent dit voor het gemeentelijke beleid rond indicatiestelling en beschikkingen? Enkele gemeenten delen hierover hun bevindingen. De datum van de online-kennisdeelbijeenkomst is binnenkort te vinden op Agenda | Movisie. Professionals en beleidsmakers worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.