Meer eenzaamheid onder mensen met Wmo-zorg

Conclusies uit rapportage sociaal domein 2016 van SCP

De eenzaamheid onder mensen die ondersteuning krijgen van hun gemeente is gestegen, zo constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de publicatie 'Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal'. Maar de totale kwaliteit van leven van mensen die gebruik maken van gemeentezorg, is over het algemeen gelijk gebleven.

De onderzoekers keken naar het vorig jaar en vergeleken dat met een onderzoek van het jaar daarvoor over de zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning, begeleiding of jeugdzorg.

Download rapportage

Het aantal mensen dat zegt dat ze emotioneel eenzaam zijn, is gestegen van 17 naar 22 procent. Het gaat om mensen die geen vertrouwens- of intieme relatie hebben. Waarom die groep groeit, is niet onderzocht. Wel is duidelijk dat het om zowel ouderen als jongeren gaat.

Minder uren door zorgverlener

Volgens het SCP krijgen mensen die gebruik maken van de Wmo minder professionele zorg. Ze ontvangen bijvoorbeeld minder huishoudelijke zorg. Die misgelopen zorguren worden niet opgevangen door bijvoorbeeld vrienden of kennissen. Het is niet duidelijk of deze mensen wel meer zorg hadden gevraagd.

Verspreid door het land bestaan grote verschillen in de zorg die mensen ontvangen. Met name in Noordoost-Nederland is het zorggebruik hoger dan verwacht op basis van de kenmerken van de inwoners.

Gemeenteraad

Dit jaar bekeek het SCP ook of gemeenteraadsleden in staat zijn de zorgtaken goed te controleren. Volgens de griffiers van de raden heeft 40 procent van de raadsleden onvoldoende tijd en beschikt een op de tien raadsleden over onvoldoende kennis of vaardigheden.

Het SCP benadrukt dat deze meting geen evaluatie is van de gedecentraliseerde zorg. Wel kan het belangrijke informatie geven. Zo blijkt dat mensen vaak één dienst gebruiken, ook als ze meerdere problemen hebben.

Bron: NOS

Ga voor meer informatie over de publicatie 'Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal' naar de website van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Kennis en advies ter ondersteuning van gemeenten

Gemeenten hebben er met de decentralisaties in 2015 veel extra taken bij gekregen. Movisie ondersteunt gemeenten bij trajecten voor een integrale aanpak van vraagstukken in het sociale domein. De beleidsroutes voor deze trajecten vindt u op gemeenten.movisie.nl.

Ook heeft Movisie voor gemeenteraadsleden, beleidsambtenaren en sociale professionals tien gratis te downloaden Wat Werkt-dossiers over sociale vraagstukken samengesteld, inclusief infograhics. Deze dossiers geven informatie over werkzame factoren bij onder andere aanpak van eenzaamheid, armoede en partnergeweld. De dossiers bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.