Weten wat werkt

Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid? Welke aanpak bij schuldhulpverlening is werkelijk effectief? En wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle implementatie beschreven van sociale interventies? Als professional of ambtenaar in de sociale sector, herken je vast dit soort vragen. Speciaal voor jou heeft Movisie de zogenaamde ‘Wat werkt bij-dossiers’ gemaakt.

Deze dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Ze bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

Op dit moment heben we wat werkt dossiers over eigen regie, schuldhulpverlening, cliëntenparticipatie, preventie partnergeweld, aanpak armoede, eenzaamheid, sociaal en gezond, sociale innovatie, outreachend werken, mantelzorg, hulp na seksueel geweld, culturele interventies en implementatie.

De dossiers:

 

Wat werkt bij de implementatie van sociale interventies?

Implementatie van een interventie zoals een methode of programma, vraagt om maatwerk. Er bestaat geen kant-en-klare aanpak die altijd werkt, blijkt uit onderzoek. In dit dossier staan de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle implementatie beschreven.

Download dossier

Wat werkt bij schuldhulpverlening?

De laatste jaren neemt in Nederland het aantal huishoudens met schulden toe. Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of een schuldhulpverleningstraject.

Download dossier

Wat werkt bij de aanpak van armoede?

Dit dossier geeft de meest recente inzichten vanuit onderzoek en praktijk naar werkzame factoren in de aanpak van armoede. Sinds de economische crisis is armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid. Lees wat overheden, professionals en burgers kunnen doen om armoede op een succesvolle wijze te voorkomen en aan te pakken.

Download dossier

Wat werkt bij cliëntenparticipatie?

Dit dossier biedt kennis over de werkzame factoren bij collectieve cliëntenparticipatie in het sociaal domein. Daarmee geven wij antwoord op de vraag: hoe kunnen burgers en cliënten optimaal betrokken worden bij het sociale beleid?

Download dossier

Wat werkt bij eenzaamheid?

Eenzaamheid wordt gezien als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners in veel gemeenten worstelen met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen aanpakken. In dit dossier bieden we een overzicht van de belangrijkste werkzame factoren en van veelbelovende aanpakken.

Download dossier

Wat werkt bij eigen regie?

Werken vanuit eigen regie vraagt om een houding van professionals waarbij het uitgangspunt is: de cliënt staat aan het roer. In dit dossier bespreken we de werkzame elementen van eigen regie en de theoretische onderbouwing. Ook lees je de competenties die eigen regie vraagt van professionals.

Download dossier

Wat werkt bij mantelzorgondersteuning?

Tien procent van alle mantelzorgers in Nederland is zwaar overbelast. Dit dossier zoomt in op mantelzorgondersteuning en specifiek op een type ondersteuning: respijtzorg.

Download dossier

Wat werkt bij de preventie van partnergeweld?

Partnergeweld is in Nederland de meest voorkomende vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Wat zijn de risico’s voor partnergeweld? Welke vormen zijn er? En wat werkt in preventie en hoe kan het beste hulp worden geboden? Je krijgt de antwoorden in dit dossier.

Download dossier

Wat werkt bij hulp na seksueel geweld?

Vrouwen die in hun jeugd misbruikt zijn, vinden het moeilijk om dat te bespreken. Met dit dossier bieden we professionals in het sociaal domein evenals in de traumahulpverlening, een handreiking voor hun handelen bij (vermoedens van) de late gevolgen van vroeg seksueel misbruik van volwassen vrouwen.

Download dossier

Wat werkt bij sociaal & gezond?

Wat is er bekend over de relatie tussen participatie en gezondheid? In dit dossier helpen we professionals en beleidsmakers een brug te slaan tussen het sociaal domein en de domeinen zorg, (publieke) gezondheid en preventie.

Download dossier

Wat werkt bij sociale innovatie?

Sociale innovatie daagt uit tot nieuwe verhoudingen tussen burger, markt en overheid. Met nieuwe strategieën, organisaties en door slimmer te werken. Vormt sociale innovatie daadwerkelijk het antwoord op de complexe sociale problemen? En wat zijn de werkzame elementen daarbij?

Download dossier

Wat werkt bij outreachend werken?

Outreachend werk is meer dan alleen een kwestie van ‘eropaf’ gaan. Het veronderstelt een bepaalde grondhouding en specifieke vaardigheden van de sociale professional. In dit dossier staan werkzame elementen en modellen van outreachend werken beschreven.

Download dossier

Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen?

Sinds een aantal jaar is er groeiende belangstelling voor de bijdrage van kunst en cultuur op het vergroten van welzijn en de kwaliteit van leven. Vooral voor ouderen is er een divers aanbod. Maar welke mechanismen zorgen voor positieve effecten en welke factoren werken belemmerend of bevorderend?

Download dossier

Wat werkt bij-dossiers KIS

Thumbnail

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft dit dossier gepubliceerd, op basis van het stramien van de Wat werkt bij-dossiers van Movisie. Binnenkort volgen er meer.

Wat werkt bij bevordering arbeidsparticipatie statushouders?

Dit Wat werkt bij-dossier is een overzicht van werkzame factoren die de arbeidsparticipatie van statushouders bevorderen. Naast een dossier is er ook een infographic die de resultaten beknopt weergeeft.

Download dossier