Transitiearena: geurige stoofpot voor de vernieuwing in het sociaal domein

De open transitiearena ‘Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk’ vierde september 2018 de 25e editie. Het is een bruisend netwerk van circa 350 mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein en met elkaar zoeken naar op welke wijze passende participatie in het sociaal domein kan worden vormgegeven.

De open transitiearena vindt één keer in de twee maanden plaats in Utrecht. Het netwerk bestaat uit aanbieders, gemeenten, cliënten, werkgevers, sociale ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers. Ook bij deze bijeenkomst op 26 september zijn er weer veel nieuwe gezichten. Hun reacties na afloop doen vermoeden dat ze wel vaker zullen komen. ‘Goed om te horen welke dilemma’s er spelen en hoe daarmee omgegaan wordt.’ ‘Heel inspirerend om vernieuwende praktijkvoorbeelden te horen.’ ‘Het schottenwerk valt weg, dat is een mooie ontwikkeling!’

Wilma Beltman, projectleider Herstel in de Gooi en Vechtstreek, komt al sinds de start, drie jaar geleden, met grote regelmaat naar de open transitiearena. ‘De bijeenkomsten leveren mij enorm veel kennis op over de laatste ontwikkelingen. En er zijn altijd interessante sprekers die een verrassend kijkje in hun innovatieve keuken geven en bereid zijn om naast hun successen ook hun 'failures' te benoemen. Het zijn geen gelikte pr-verhalen. Dat is belangrijk en geeft een realistisch beeld’.

Een bijeenkomst begint meestal met een update van relevante onderzoeken en artikelen in het sociaal domein. Vervolgens kun je meedoen aan één van de gespreksgroepen en daarin op interactieve wijze verder doorpraten over dat specifieke onderwerp. En tijdens de lunch is er de gelegenheid om te netwerken.

Ook de senior-beleidsmedewerker participatie van SZW komt regelmatig naar dit netwerk.

Wilma Beltman: ‘Ik scherp mijn visie op waar ik in mijn werk naartoe wil en gebruik de opgedane kennis steeds weer in mijn eigen praktijk. Ook een hoge beleidsambtenaar van het ministerie van SZW vertelt vaak over belangrijke ontwikkelingen. Tijdens de lunch spreek ik vaak met mensen die interessante informatie hebben. Ik denk wel dat de bijeenkomsten minder goed werken voor mensen die direct concreet aan de slag willen kunnen met hetgeen ze horen. Je moet echt kansen zien en die realistisch weten te vertalen naar je eigen praktijk. Er is na afloop dus gewoon 'werk aan de winkel'...vooral voor jezelf! Maar dat stimuleert mij juist en zorgt ervoor dat ik bij de les blijf. Ik ga eigenlijk altijd geïnspireerd en vol energie weer naar huis.’

Marjet van Houten: ‘Met de start van de transformatie drie jaar geleden, wilden wij vanuit Movisie een platform ontwikkelen en de vernieuwing laten stromen, vanuit een doorlopende lijn tussen de Wmo en de Participatiewet. Er is een enorme behoefte om, vanuit de verschillende perspectieven, van elkaar te leren. Dat faciliteren we hiermee. De transformatie in het sociaal domein is een proces dat geleidelijk verloopt vanwege de taaiheid van aanwezige structuren, culturen en werkwijzen. Vernieuwing en verandering gaan dus langzaam en vragen om uitwisseling. De open transitiearena  is een gezamenlijk groeiproces waarin we oude en nieuwe waarden met elkaar verkennen in een open en veilige sfeer en elkaar inspireren. Daarbij vormen de deelnemers het echte fundament, zij zijn bereid om hun zoektocht, ervaringen, tegenslagen en successen met ons te delen.’

Simon Heeremans, senior-beleidsmedewerker participatie van het Ministerie van SZW, is frequent bezoeker van de transitiearena. Hij richt zich op het beleid rondom Beschut werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat levert de transitiearena hem op?

‘We maken beleid in Den Haag, maar kunnen niet altijd bedenken hoe dit in de praktijk, met al z’n verscheidenheid, uitpakt. Door de transitiearena regelmatig te bezoeken, weet ik wat er leeft – alles komt voorbij - en vooral waar de knelpunten in de uitvoering zitten. Ook kan ik soms vanuit mijn werk wat uitleg of toelichting geven op nieuwe (wets)informatie uit Den Haag. Als het nodig is, dan ga ik ermee aan de slag op mijn ministerie of samen met mijn counterparts van VWS of OCW. Met elkaar moeten we bekijken waar  we eventuele knelpunten in wet- en regelgeving kunnen weghalen om een soepele doorstroming van dagbesteding naar Beschut werk, of andersom, vorm te geven.

Kun je uitleggen waarom juist de transitiearena voor jou goed werkt?

‘In het sociaal domein is samenwerking tussen verschillende disciplines van groot belang. Je hebt elkaar nodig om de verbinding tot stand te brengen. De transitiearena is een plek om kennis te delen, verbindingen te maken en goede voorbeelden met elkaar te delen. Het is ontzettend waardevol om de verhalen, denkbeelden en ideeën van betrokken mensen vanuit de praktijk te horen. Het is voor mij eigenlijk een soort powerbank geworden. Ik krijg steeds weer nieuwe energie als ik hoor hoeveel positieve beweging er in het sociaal domein zit. Ik ben blij dat Movisie als landelijk kennisinstituut de coördinatie en organisatie op zich heeft genomen. Het getuigt van durf en wil om de participatiebeweging op deze wijze te inspireren en langdurige ondersteuning te geven’.

De open transitiearena Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk is een serie bijeenkomsten van Movisie te leren van elkaar, kennis te delen en een netwerk op te bouwen. Met elkaar verkennen we hier oude en nieuwe waarden en zoeken we naar nieuwe ‘rules of the game’. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering. Het is een gezamenlijk groeiproces waarin we vernieuwende praktijkvoorbeelden en experimenten uitwisselen en volgen. Door het bijeenbrengen van verschillende perspectieven werken we aan maatschappelijke verandering. Elke bijeenkomst begint met een korte introductie over de transitietheorie van DRIFT. Daarnaast worden er twee vernieuwende praktijkvoorbeelden gedeeld door deelnemers en gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek. De volgende open transitiearena is op woensdag 15 mei 2019. Interesse om mee te doen? Neem contact op met Mirjam Andries.