Wijkteams hebben behoefte aan kennis bij de aanpak van zorgverzekeringsschulden

21 juni 2021

Sociaal werkers in een wijkteam hebben kennis over zorgverzekeringsschulden nodig. Zij zijn verantwoordelijk voor het signaleren van financiële problemen en het bieden van ondersteuning bij het oplossen daarvan. Uit een kennisscreening van Zorgverzekeringslijn bleek dat er onder sociaal werkers in wijkteams behoefte is aan verdieping van hun kennis over de aanpak van zorgverzekeringsschulden.

Movisie heeft de afgelopen vijf jaar vier peilingen uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rondom sociale (wijk)teams. Zij signaleerden een opvallende trend. De afgelopen jaren maakten medewerkers van de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen minder vaak onderdeel uit van wijkteams. Terwijl bij veel cliënten met multiproblematiek juist financiën een rol spelen. Uit het laatste rapport Sociale (wijk)teams: 5 jaar later van Movisie, bleek dat de taken rondom werk en inkomen weer vaker in de wijkteams zijn ingebed. Zorgverzekeringslijn juicht deze ontwikkeling toe, omdat het belangrijk is dat mensen met (zorgverzekerings-)schulden dichtbij huis in de wijk geholpen kunnen worden. 

Kennisscreening onder wijkteammedewerkers

Niki Frinking-van Loon, relatiebeheerder en trainer bij Zorgverzekeringslijn was benieuwd naar de kennis over de aanpak van zorgverzekeringsschulden onder sociaal werkers in wijkteams. Zij legde een aantal wijkteammedewerkers een digitale vragenlijst voor. De deelnemers kregen vragen over premiebetaling, de wanbetalersregeling, een betalingsregeling en over de gevolgen van detentie voor de zorgverzekering. Met de uitkomsten van deze screening wil Zorgverzekeringslijn haar dienstverlening beter laten aansluiten bij de praktijk en de kennisbehoefte van wijkteammedewerkers. 

Globale kennis goed op orde 

De meeste sociaal werkers van wijkteams die deelnamen aan de screening wisten goed wat de gevolgen zijn van premieachterstanden bij de zorgverzekeraar en kenden de wanbetalersregeling. Maar op verdiepende vragen kon het merendeel van de deelnemers geen juist antwoord geven. Ook de kennis van de mogelijkheden om de schuld aan te pakken schoot te kort. Opvallend is dat de sociaal werkers goed op de hoogte waren van de gevolgen van detentie voor de zorgverzekering. 

Behoefte aan ondersteuning bij aanpak zorgverzekeringsschulden

Bijna alle sociaal werkers gaven naar aanleiding van de screening aan dat zij behoefte hebben aan meer kennis over de aanpak van zorgverzekeringsschulden. Fadoua, buurtteammedewerker in Utrecht, beaamt dat. 'De onderwerpen uit de screening komen wij ook tegen in de praktijk.' Wijkteammedewerkers gaven daarnaast aan dat zij ook behoefte hebben aan kennis over preventie, actuele wijzigingen in de wanbetalersregeling en de dekking van de verzekering bij achterstanden. 

Kennis op maat 

Zorgverzekeringslijn biedt sociaal werkers de training: 'Hoe herken je zorgverzekeringsproblemen?' Deze training is geaccrediteerd door Registerplein. Dat aanbod wordt uitgebreid met een e-learning voor sociaal werkers. Ongeveer de helft van de deelnemers aan de screening gaf aan dat aan dat zij daar de voorkeur voor hebben.

Naar de e-learning

Logo

 

Zorgverzekeringslijn is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en geeft onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Daarnaast biedt Zorgverzekeringslijn voor professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met het oplossen van betalingsproblemen gratis trainingen.