Educatie - tools voor gemeenten

Diversiteitsfactoren

Educatie, ook wel onderwijs, betreft een aantal zaken. In hoeverre iemand toegang heeft tot onderwijs, hoe goed men zich kan bewegen binnen het onderwijs en de mate waarin men het heeft genoten of geniet.

Toegang tot en mate van onderwijs

Er zijn verschillende soorten onderwijs. De meeste Nederlanders doorlopen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarna zijn er vervolgopleidingen in de vorm van middelbaar onderwijs, praktijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappenschappelijk onderwijs. Andere mogelijkheden om onderwijs te genieten zijn cursussen of trainingen, deeltijd werken en studeren of leren op het werk. Er kan sprake zijn van voltijd of deeltijd onderwijs. 

Kansen en mogelijkheden

Onderwijs speelt een belangrijke rol in iemands leven; het bepaalt voor een groot deel latere levensuitkomsten, zoals het vinden van een baan en financiële mogelijkheden. Het hangt ook samen met iemands ervaren gezondheid. Daarom is het belangrijk dat iedereen kansen en mogelijkheden krijgt om onderwijs te volgen, zichzelf hierin te ontwikkelen en door te studeren wanneer dat wenselijk is. Het vormt de basis voor iemands latere leven, en zelfs dat van eventuele kinderen. 

De VNG ziet onderwijs als onderdeel van het sociaal domein en pleit voor een integrale aanpak van onderwijs en jeugd binnen de gemeenten. Zo zijn jongeren tot 18 jaar leerplichtig en kunnen vele problemen bij jongeren al vroegtijdig gesignaleerd en ondersteund worden binnen scholen. Hiervoor moet aandacht komen. In beleid is het van belang om de aansluiting van zorg en onderwijs vorm te geven, eerlijke kansen op onderwijs te geven, onderwijsachterstanden te verkleinen én voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. 

Vraagstukken voor de gemeente

Binnen het onderwijs hebben mensen niet altijd dezelfde mogelijkheden. Zaken als onderadvisering, moeilijkheden bij het ‘stapelen’ (van het vmbo naar de havo of van het hbo naar het wo) van studieniveau maken dat niet iedereen het gewenste of hoogst haalbare onderwijsniveau bereikt.

Naast het tegengaan van kansenongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, heeft de gemeente te maken met zaken als onderwijsinspecties en leerplicht. Deze tool kan gemeenten hierbij ondersteunen:

Aan de slag:
 

  • Doorzettingsmacht: een handreiking voor gemeenten om samen met scholen stappen te nemen tegen het voortijdig schoolverlaten door sturing en ondersteuning aan jongeren te bieden.