Gemeente Teylingen

HLTsamen

De gemeente Teylingen heeft haar visie op het nut en de positie van cliëntondersteuning ontwikkeld in co-creatie met inwoners en cliëntenorganisaties.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In gemeente Teylingen staat cliëntondersteuning hoog op de agenda. De gemeenteraad nam in 2017 de motie cliëntondersteuning aan. De gemeente wilt de partijen verder actief betrekken bij het beleid en uitvoering van cliëntondersteuning door middel van de ontwikkeling van een netwerk. Het netwerk bestaat uit professionele, ervaringsdeskundige en vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners, bewoners en cliëntenorganisaties. Om cliëntondersteuning zo breed en toegankelijk mogelijk te maken voor alle doelgroepen streeft de gemeente naar een wijkgerichte aanpak, waarbij sprake is van een optimale synergie tussen professionals en vrijwilligers. Hierbij hecht Teylingen grote waarde aan informele cliëntondersteuning, namelijk de ervaringsdeskundigen en de lokale netwerken van vrijwilligersorganisaties.

Ambities

De gemeente heeft een duidelijke ambitie, zij wilt de komende twee jaar ervaringsdeskundigheid beter benutten en cliëntondersteuning uit te breiden naar meerdere levensdomeinen. Het is belangrijk dat inwoners de juiste hulp en zorg krijgen en daar desgewenst een onafhankelijke ondersteuner bij kunnen inschakelen.

  • Teylingen wil de expertise van de onafhankelijke cliëntondersteuners (of beter gezegd, Meedenkers) samenbrengen in een netwerk. In het netwerk wordt intervisie georganiseerd en worden opleidingen en cursussen aangeboden. Daarnaast kunnen ook knelpunten in de hulpverlening worden gesignaleerd en kan snel worden geschakeld tussen de benodigde expertises.
  • Hoewel het Netwerkproject gericht is op cliëntondersteuning voor alle inwoners die daarvoor in aanmerking komen, is er specifieke aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor psychisch kwetsbaren en ouderen.

Acties

Er is een kernprojectgroep samengesteld die de acties bespreekt om tot uitvoering van het projectplan te komen.

  • Een eerste activiteit is het formuleren van een kwartiermakersprofiel voor het opstarten van het project en een coördinatorsprofiel voor de verdere uitvoering. De kwartiermaker is inmiddels geworven en zij is aan de slag gegaan. Voor de coördinator is dat nog niet gelukt, daarvoor wordt een nieuwe uitvraag gedaan.
  • Naast een kernprojectgroep wordt er ook een klankbordgroep samengesteld waarin alle relevante maatschappelijke organisaties en (overkoepelende) cliëntorganisaties vertegenwoordigd zijn. Het organiseren van die klankbordgroep behoort tot de eerste taak van de kwartiermaker.

Doorstart

Het koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar de versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Gemeente Teylingen heeft met behulp van deze specifieke uitkering een doorstart gemaakt en blijft daarmee actief werken aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning.

Waarom gemeente Teylingen koploper is?

Lees artikel
 

Contactgegevens

Alexander Stork a.stork@hltsamen.nl en Anneke Koster a.koster@noordwijk.nl .