Gemeente Veldhoven

In Veldhoven wordt zowel informele als formele cliëntondersteuning aangeboden. Verschillende organisaties zijn hierbij betrokken.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Door verschillende organisaties zoals MEE, GGzE en ouderenorganisaties te bterekken zorgt koploper Veldhoven ervoor dat het aanbod breed toegankelijk is en geschikt voor alle doelgroepen die een beroep willen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Om cliëntparticipatie bij het beleid en uitvoering van cliëntondersteuning te borgen is het overlegplatform ‘Veldhoven aan Tafel’ opgericht. Verschillende cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers/belangenbehartigers vanuit het hele sociaal domein (Wmo, Jeugd, Werk/Inkomen, Schulddienstverlening) zitten in het platform. Zo streeft Veldhoven naar een actieve betrokkenheid van bewoners en cliëntenorganisaties én benadert zij cliëntondersteuning integraal vanuit het hele sociale domein.

Video gemeente Veldhoven: wat is cliëntondersteuning?

Hoe zorgt gemeente Veldhoven voor geschikte cliëntondersteuning voor alle inwoners die dat nodig hebben, op elk moment in hun leven wanneer dit nodig is? We gaan in gesprek met Nienke van Eerd, projectleider cliëntondersteuning in gemeente Veldhoven. Bekijk ook het filmpje waarin inwoners geïnformeerd worden over de inhoud van cliëntondersteuning. Hierin komen drie verschillende inwoners aan het woord die vertellen over hun ervaring met cliëntondersteuning. 

Ambities

De gemeente Veldhoven wil de cliëntondersteuning voor haar inwoners verder doorontwikkelen. Het streven is dat een grotere groep inwoners de weg naar cliëntondersteuners weet te vinden en er gebruik van gaat maken. Doel is dat cliënten in een vroeg stadium bij passend aanbod terecht komen.Om het doel te bereiken zijn 5 ambities opgesteld.

 1. het onderzoeken en afstemmen van het aanbod op de vraag
 2. het vergroten van externe en interne bekendheid over cliëntondersteuning;
 3. het bevorderen en borgen van deskundigheid van vrijwillige cliëntondersteuners
 4. het stimuleren van samenwerking tussen vrijwillige (generalistische) en betaalde (specialistische) cliëntondersteuners
 5. het verbreden naar meer doelgroepen zoals mensen met vragen op het gebied van een laag inkomen of financiële problemen, jongeren met jeugdzorg in de overgang 18-/18+.

Acties

 • Het toevoegen van vragen over cliëntondersteuning aan de cliëntervaringsonderzoeken in Jeugd en Wmo.
 • Een gesprek met de aanbieders van cliëntondersteuning en Veldhoven aan Tafel (adviesraad) over hun beeld van de behoefte en of het huidige aanbod matcht met de vraag.
 • Een communicatieplan om de externe en interne bekendheid over cliëntondersteuning te vergroten.
 • Het bieden van de leergang van Zorgbelang en MEE Zuidoost-Brabant aan de vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners.
 • Het organiseren van een (regulier/structureel) overleg tussen de partijen die cliëntondersteuning bieden.
 • Monitoring inzet cliëntondersteuning en zo nodig verbeteracties.

Contactgegevens

Esther van Kruijsdijk,  Esther.vanKruijsdijk@veldhoven.nl, Nienke van Eerd, Nienke.vanEerd@veldhoven.nl.