Gemeente Weert

De gemeente Weert heeft de ambitie om een levensloopbestendige cliëntondersteuning te realiseren. De gemeente merkt dat de verschillende wetten (Wmo, Wlz, Jeugdwet, P-wet) ongewenst een scheiding opleveren. De gemeente gaat aan de slag met deze ‘overbruggingsproblematiek’.

Ambities

Het doel is het realiseren van een vorm van cliëntondersteuning die de inwoner helpt bij het maken van keuzes op alle leefgebieden en die daarmee dwars door de verkokering van zorg heen gaat. De gemeente heeft daarnaast  de ambitie om de inwoner met een zorg- en hulpvraag op een toegankelijke manier in contact te brengen met het aanbod aan voorzieningen. De sociale kaart speelt hierin een grote rol. Samen met Stadslab0495 wordt gewerkt aan een duurzaam vindbare en actuele sociale kaart die onze inwoners en de professionals de weg wijst in het aanbod aan voorzieningen.

De gemeente zet in op drie deelprojecten.
1) Het opleveren van een (kennis)product waarmee inwoners, professionals en cliëntondersteuners een zorg- en hulpvraag eenvoudig kunnen koppelen aan een voorziening. 
2) In coproductie met de gemeente Deurne een oplossing vinden voor de overbruggingsproblematiek Wmo/Wlz en 18-/18+.
3) Cliëntondersteuning verbreden naar de sectoren werk, inkomen, minimabeleid. Vastgesteld wordt dat cliëntondersteuning vooral Wmo-gerelateerd is. De onderliggende problematiek is doorgaans breder en vraagt ook om een levens brede inzet van de ondersteuning. 

Contactgegevens

Gerard van der Hoeven: G.vander.Hoeven@weert.nl