Friend4friend

Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en jonge Nederlanders – in de leeftijd van 16 tot 30 jaar – met elkaar. Duo’s trekken maximaal een half jaar, minimaal 80 uur, wekelijks met elkaar op en doen daarnaast samen vrijwilligerswerk of werken aan een eigen project. Gedurende deze periode wordt het duo begeleid door de coördinator friend4friend. Als leeftijdsgenoten verkennen ze samen de samenleving, verdiepen zich in elkaars leefwereld en vergroten ze hun netwerk met mensen die ze anders niet zo snel zouden ontmoeten (=zwakke verbindingen). Het doel van friend4friend is het uitbreiden van het persoonlijk netwerk met deze contacten waardoor de veerkracht van jongeren wordt vergroot en bijgedragen wordt aan maatschappelijk succes. Tevens is het doel dat er door meer kennis van de ander meer onderling begrip ontstaat. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan een sterkere en veerkrachtige samenleving.

Interventiebeschrijving Friend4friend.pdf 741.67 KB

Aan de slag met deze interventie? Neem contact op met: 

Contactpersoon: Kor Berghuis
info@friend4friend.nl
06 55 88 44 86
www.friend4friend.nl

 

Doelgroep

De doelgroep van friend4friend bestaat uit jonge Nederlanders en jonge nieuwkomers in de leeftijd van 16-30 jaar. Op basis van de theorie van Granovetter (1973), die zegt dat zwakke verbindingen in een persoonlijk netwerk de sleutel vormen tot maatschappelijk succes, is deze aanpak zeer waarschijnlijk ook werkzaam en waardevol voor andere doelgroepen met een beperkt netwerk en weinig contacten buiten de eigen groep.

Doel

Het doel van de interventie is empowerment van jongeren door netwerkvorming tussen jonge Nederlanders en jonge nieuwkomers.

Aanpak

Friend4friend koppelt jonge Nederlanders en jonge nieuwkomers. Samen trekken de duo’s maximaal een half jaar, minimaal 80 uur, wekelijks, met elkaar op. Samen ondernemen ze leuke dingen, zoals een terrasje pikken, taaloefeningen doen of samen sporten. Daarnaast doen ze samen vrijwilligerswerk en nemen ze deel aan groepsbijeenkomsten die iedere vier tot zes weken plaatsvinden. Een professionele coördinator begeleidt het proces.

Materiaal

Voor personen/organisaties die willen werken met de interventie is het Werkboek friend4friend beschikbaar. In het Werkboek worden de achtergronden van de aanpak uitgelicht en worden de verschillende stappen beschreven met de daarbij behorende formulieren. Naast het Werkboek is er het ‘digitaal inwerkpakket friend4friend’ met alle materialen die de coördinator friend4friend helpen bij de start, uitvoering en afronding van de interventie.

Onderzoek

In 2021 heeft onderzoeker Anita Roodenburg (Hogeschool Inholland) in het rapport Vrienden maken buiten je eigen bubbel de proeftuin friend4friend geëvalueerd. Uitkomst van dit onderzoek is dat friend4friend op verschillende vlakken van waarde is. Denk hierbij aan het –vanuit een steunende gemeenschap – ontstaan van vriendschappen, integratie, persoonlijke ontwikkeling, blikverruiming, het eigen maken van omgangsvormen, het oefenen van vaardigheden en bewustzijn over de onderlinge (culturele) verschillen en sociale (on)gelijkheid. Hiernaast levert friend4friend ook (leer)opbrengsten op zoals waarden en normen en vertrouwen in het beheersen van de taal. Tevens blijkt dat via het vergroten van het netwerk friend4friend de toegang tot materiële bronnen vergroot wordt voor sommige deelnemers. Niet alleen door onderzoek, maar ook in overleggen met coördinatoren en op teamdagen wordt er voortdurend geëvalueerd en gereflecteerd op de uitvoering van de interventie. De uitkomsten hiervan, en ook de daaruit voortgekomen afspraken, worden onder andere gedocumenteerd in notulen en gedeeld met de betrokkenen. Dit vormt het uitgangspunt voor continue kwaliteitsverbetering.

Beoordeling

De interventie Friend4friend is in mei 2023 beoordeeld als Goed Beschreven door een panel van drie onafhankelijke beoordelaars. Als sterke punten noemt het panel onder andere de laagdrempeligheid van de interventie om jongeren duurzaam te laten integreren door een gevarieerde aanpak, de 360 graden evaluatie waaruit concrete actiepunten komen die tot kwaliteitsverbetering leiden en de heldere cyclus waardoor de stappen en de fases van de interventie goed zijn te volgen en te monitoren. Krachtig is dat de interventie leidt tot ontmoetingen tussen jongeren die interactie vergroten, waardoor er een groter referentiekader en betere verstandhouding ontstaat.

Dit is friend4friend!

Foto: Friend4friend