De Life Goals Aanpak

Met de interventie Life Goals worden mensen in een kwetsbare situatie die daardoor in mindere mate kunnen participeren in onze samenleving, via sport toegeleid naar meer maatschappelijke participatie. Samen met lokale sport- en zorgorganisaties geeft Stichting Life Goals Nederland (SLGN) vorm aan sportprogramma’s voor mensen in een kwetsbare positie.

Download de interventiebeschrijving

Interventiebeschrijving-De-Life-Goals-Aanpak-2021.pdf 992.23 KB

Thumbnail

Essentieel voor het Life Goals programma zijn: een lokale Life Goals coördinator, de Life Goals methodiek zelf en landelijke ondersteuning en verbinding. De coördinator is de ‘spin in het web’ en zorgt voor de uitvoering van de interventie, die rust op vier pijlers: de Maatschappelijk Sportcoaches (MSC’s) die wekelijks sportactiviteiten verzorgen, de Life Goals Monitor, Life Goals Sessies en Life Goals Festivals.

Doelgroep

De interventie Life Goals richt zich op (jong)volwassenen (16+) die problemen ervaren op meerdere leefdomeinen, zoals wonen, werken en sociale contacten. Voorbeelden van subdoelgroepen zijn: dak- en thuislozen, vluchtelingen, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex- gedetineerden en verwarde personen.

Doel

Het doel van de interventie Life Goals is dat deelnemers over voldoende sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en sociale contacten beschikken om zelfstandig of met ondersteuning, naar behoefte te participeren in de samenleving.

Aanpak

Opgeleide MSC’s verzorgen wekelijks sportactiviteiten en geven optioneel zes thematische
sessies voor teams van deelnemers. Daarnaast organiseert Stichting Lifegoals Nederland (SLGN)
jaarlijks een landelijk festival voor alle teams.

Ontwikkelaar

Stichting Life Goals Nederland
Dico de Jager
dico.dejager@stichtinglifegoals.nl
06 10 44 33 91
www.stichtinglifegoals.nl

Materiaal

  1. Handboek voor coördinatoren dat tijdens de opleiding wordt behandeld
  2. Handboek voor Maatschappelijk Sportcoaches dat tijdens de opleiding wordt behandeld
  3. Handboek voor het organiseren en begeleiden van Life Goals Sessies
  4. Monitor in de vorm van een webapp
  5. Communicatiemateriaal
  6. Kleding.

Onderzoek

De interventie Life Goals wordt continu geëvalueerd door middel van een eigen monitoringssysteem. Naast deze continue evaluatie zijn er verschillende externe onderzoeken uitgevoerd op zowel proces als resultaten. De resultaten van de monitor geven aan dat de interventie Life Goals over het algemeen lokaal op een zorgvuldige manier wordt uitgevoerd. Dit gebeurt naar tevredenheid van deelnemers, coaches en coördinatoren. Ook de externe onderzoeken laten zien dat de interventie goed wordt beoordeeld door de betrokkenen. Deelnemers maken zichtbaar stappen in hun persoonlijk ontwikkeling en maatschappelijke
participatie. Het grootste aandachtspunt ligt bij de Life Goal Sessies. Deze worden niet overal op
een vergelijkbare en met de juiste intensiteit aangeboden.

Beoordeling

De Life Goals Aanpak is in maart 2021 door een onafhankelijk panel als Goed Beschreven beoordeeld. De interventie is goed doordacht met gedegen kennis en respect voor de doelgroep. Als andere sterke punten worden genoemd: de mogelijkheid tot zelfevaluatie via een speciale app, het feit dat de interventie past binnen belangrijke beleidsterreinen als participatie en positieve gezondheid en de sterke onderbouwing van kritische succesfactoren voor sport als interventiekader voor kwetsbare groepen.